PREPRAVNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Preprava balíkov

1.1. Definície

Prepravca: Tomáš Lamper – TRAGO, so sídlom Tulská 3497/6, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 48028517 DIČ: 1086421534

Objednávateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, ktorá si objednala prepravu zásielky

Odosielateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste a na zásielke, ktorá zásielku odosiela

Príjemca – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste a na zásielke, ktorá je oprávnená zásielku prijať.

Zásielka – je náklad určený na prepravu od odosielateľa k príjemcovi, ktorý prevzal prepravca, na poskytnutie služby a ktorý spĺňa všetky podmienky prepravy.

Prepravný list – je dokument, ktorého obsahom sú údaje o odosielateľovi, príjemcovi, popisu hmotnosti zásielky, o cene za objednanú službu.

1.2. Objednávka

Objednávka na prepravu sa realizuje vyplnením objednávkového formulára na www.trago.sk. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Objednávateľ súhlasí s prepravnými podmienkami po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára. Objednať môže aj telefonicky, no prepravné podmienky si je povinný prečítať na www.trago.sk. Po prijatí objednávky cez telefón, objednávateľ automaticky súhlasí s prepravnými podmienkami.
Objednávka sa považuje za záväznú po jej potvrdení prostredníctvom e-mailu, alebo telefonického dohovoru. Prepravca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Zákazník je o zrušení objednávky informovaný na emailovú adresu odosielateľa (resp. objednávateľa). V objednávke musia byť vyplnené nasledujúce údaje: Meno, priezvisko, tel. kontakt, celá adresa a emailová adresa odosielateľa a prijímateľa- objednávateľa. Ďalej je potrebné napísať požadovaný termín prepravy, odhadovanú hmotnosť posielaných balíkov/vecí, obsah zásielky a spôsob platby. Odoslaním objednávky, objednávateľ dobrovoľne vstupuje do zmluvného vzťahu s prepravcom, ktorý vzniká prevzatím zásielky prepravcom, podpísaním prepravného listu odosielateľom. Objednávku môže objednávateľ zrušiť zaslaním e-mailu najneskôr 3 dni pred dohodnutým termínom vyzdvihnutia zásielky. V tomto prípade prepravca neúčtuje zákazníkovi žiadny storno poplatok za zrušenie objednávky. Ak zákazník zruší objednávku (prepravu) a oznámi túto skutočnosť prepravcovi v dobe kratšej ako 3 dni, prepravca má právo vyúčtovať prepravné náklady v plnej výške, podľa počtu, hmotnosti a objemu zásielok uvedených v objednávke. Ak nastane takáto situácia zrušenia objednávky, bude zákazníkovi vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 14 dní od jej vystavenia.

1.3. Zásielka

Nesmie obsahovať: Cigarety, tabak, alkohol, strelné zbrane a náboje, nebezpečný tovar, na ktorý je nutné špeciálne povolenie, umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, vzácne predmety (zlato, striebro), chemikálie, rádioaktívne látky, rastliny, zvieratá, osobné a cestovné doklady, potraviny s krátkou záručnou lehotou, mrazené potraviny a nedostatočne zatvorené tekutiny.

Maximálna hmotnosť jednej zásielky je 30.00kg. Ak balík prekročí hmotnosť 30.00kg prepravca má právo účtovať objednávateľa 10GBP/12EUR za každý balík, ktorý prekročí tuto hmotnosť. Max rozmery jednej zásielky môžu byt: dĺžka 5m sirka 1,8m, výška 2m, max hmotnosť nákladu je 2t.

Zásielka musí byť riadne a čitateľne označená menom, adresou a tel. kontaktom odosielateľa a príjemcu, pri krehkom obsahu musí byť riadne označená (pozor sklo, neotáčať …). Ak pri nakládke zásielky zistíme, že nieje dostatočne označená, prepravca má právo účtovať zákazníka ďalšie poplatky:
– označenie balíka údajmi prijímateľa 1.00GBP/balík
– označenie balíka slovom “krehké” alebo iný popis 1.00GBP/balík.
Zásielka musí byť zabalená tak, aby sa prepravované veci nemohli rozbiť už pri páde z malej výšky. Krehké veci musia byť zabalené v pevnom kartónovom obale a polystyréne, či obalené dostatočným množstvom bublinkovej fólie.
Prepravca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, ak je tovar zabalený v plastovej krabici, alebo krehký tovar je zabalený v plátenej, igelitovej, alebo inej nespevnenej taške.

Prepravca má právo odmietnúť prevzatie zásielky od odosielateľa, pokiaľ prepravca zistí, že zásielka nespĺňa náležitosti uvedené v týchto prepravných podmienkach. Každá zásielka musí byť náležite zabalená a to tak, aby sa pri preprave minimalizovalo možné poškodenie zásielky, iných zásielok, či spôsobiť ujmu na zdravie vodiča a tretích osôb.

Prepravca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú odosielateľovi nesprávnym alebo nedostatočným zabalením zásielky, prípadne nedostatočným označením zásielky. Prepravca má právo kedykoľvek zásielku otvoriť a skontrolovať.

1.4. Prevzatie a doručenie zásielky

Prepravca je povinný informovať pri preberaní zásielky odosielateľa a pri doručení zásielky prijímateľa smskou alebo telefonicky aspoň 1 deň pred príchodom kedy bude určený odhadovaný čas príchodu šoféra. Prepravca je povinný oznámiť objednávateľovi prípadné meškanie, či už prevzatia alebo doručenia zásielky z dôvodov poruchy vozidla, nepriaznivého počasia, colnej kontroly, upchatej cestnej premávky. Prepravca prevezme zásielku od odosielateľa zväčša na adrese uvedenej v objednávke, alebo na vopred dohodnutom inom mieste ak to prepravca odsúhlasí (prvé uzamykateľné dvere do dvora/paneláku). Prepravca je povinný vyplniť prepravný list podľa aktuálnych údajov a nechať kópiu odosielateľovi a príjemcovi. Prepravca je povinný zvážiť alebo zmerať každú zásielku, pred jej prevzatím zapísať hmotnosť/objem  a vypočítanú cenu do prepravného listu. Prepravca je povinný doručiť zásielku po prvé uzamykateľné dvere, na adresu príjemcu, prípadne na miesto, na ktorom sa nachádza osoba oprávnená zásielku prevziať, len ak to prepravca vopred odsúhlasí.
Ak odosielateľ alebo prijímateľ požaduje pomoc šoféra pri nakladaní/vykladaní priamo z domu, či bytu, prepravca má právo účtovať ďalšie poplatky za extra služby. Tieto poplatky platia aj pre odosielateľa alebo prijímateľa, ktorý na základe jeho zdravotného stavu, prípadne inej situácie nieje schopný balík(y) prijať alebo odovzdať pred prvými uzamykateľnými dverami:
– súčinnosť šoféra pri nakládke/vykládke do(z) domu/bytu – 2/balík (£2/balík)
– nakládka/vykládka do(z) domu/bytu šoférom – 3/balík (£3/balík)
– súčinnosť šoféra pri nakládke/vykládke do(z) domu/bytu balíka, ktorý váži nad 30.00kg – 5/balík (£5/ balík)
– nakládka/vykládka balíka, ktorý váži nad 30.00kg do(z) domu/bytu šoférom – z dôvodu BOZP neposkytujeme.

Zásielka sa považuje za doručenú v okamihu, keď príjemca svojim podpisom na prepravný list potvrdzuje prevzatie zásielky. Príjemca svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá bez poškodenia a obsah zásielky súhlasí s deklarovaným obsahom na prepravnom liste. V prípade, že príjemca nie je pri prevzatí zásielky zastihnuteľný a nie je možné sa s ním skontaktovať iným spôsobom, zásielku môže prepravca doručiť spolubývajúcemu na tej istej adrese, prípadne susedovy na tej istej ulici. Ak sa nejedná o veľké množstvo balíkov (napr. 1-5ks), prepravca môže tieto balíky doručiť aj na bezpečné miesto v blízkosti, prípadne na pozemku príjemcu. V obidvoch prípadoch je prijímateľ oboznámený so situáciu smskou, prípadne kontaktujeme odosielateľa v danej veci. Ak z akýchkoľvek dôvodov je nevyhnutné aby príjemca osobne prebral balík(y) a zaplatil za prepravu, a nebude možné sa s ním dohodnúť na dni/čase, prípadne si nevie zabezpečiť miesto/ľudí kde by sme balíky mohli bezpečne odovzdať, pokúsime sa o doručenie ešte 2x v nasledujúcich termínoch. Za každý ďalší pokus si budeme účtovať £30/35EUR. Ak ani pri ďalších dvoch pokusoch nebude možné balík(y) doručiť, privezieme ich naspäť odosielateľovi ktorý bude musieť uhradiť všetky náklady na pokusy o doručenie, čiže £60/70EUR.

1.5. Preprava zásielky, zodpovednosť za obsah zásielky a znehodnotenie zásielky

Preprava zásielky trvá zväčša 1 až 7 dní od dňa naloženia a môže sa náležite predĺžiť v prípade neočakávaných udalostí, ako sú živelné pohromy, meškanie trajektu, extrémne zlé počasie, porucha na aute, štrajk, atď. Pokiaľ prepravca zistí, že zásielka obsahuje predmety vylúčené z prepravy, má právo tieto predmety zadržať, znehodnotiť alebo aj zničiť. Zákazník nemá právo na ich navrátenie ani na žiadnu náhradu škody takýchto predmetov a to žiadnou formou. Zároveň môže byť stanovená paušálna pokuta až do výšky 1000Eur na zásielku splatná ihneď.
V prípade zadržania zásielky policajnými zložkami, colným úradom a inými inštitúciami štátnej správy, odosielateľ znáša všetky náklady, ktoré prepravcovi vznikli. Tieto zahŕňajú náklady na právne služby, náklady na prestoje, kompenzácie zákazníkom, ktorí utrpeli škodu alebo stratu z dôvodu prestojov a iné náklady, ktoré boli bezprostredne spôsobené nedodržaním obchodných a prepravných podmienok zo strany zákazníka tým, že zásielka obsahuje predmety vylúčené z prepravy. Zákazník je o výške týchto nákladov informovaný a je povinný tieto náklady zaplatiť neodkladne podľa pokynov prepravcu.

Prepravca má právo zásielku znehodnotiť, pokiaľ nie je možné ju doručiť príjemcovi, nie je možné ju vrátiť odosielateľovi ani objednávateľovi a nie je možné ju predať.
Prepravca má právo zásielku zničiť i pokiaľ bol jej obsah celkom znehodnotený a pokiaľ by obsah zásielky ohrozoval zdravie ľudí, alebo kvôli zabráneniu vzniku škody na majetku.
Objednávateľ, odosielateľ ani príjemca sa v prípade znehodnotenia alebo zničenia zásielky prepravcom na základe týchto obchodných a prepravných podmienok nemôže domáhať náhrady za znehodnotenú alebo zničenú zásielku.
Prepravca má zástavné právo k všetkým zásielkam, u ktorých od objednávateľa alebo ním poverenej osoby neobdržal úhradu za svoje služby a to až do doby kým pride k naplneniu všetkým záväzkov objednávateľa voči prepravcovi.

1.6. Cena a úhrada prepravy

Výška prepravného sa určuje podľa hmotnosti zásielky na základe platného cenníka zverejneného na www.trago.sk  v okamihu prijatia objednávky alebo dohodou prepravcu a odosielateľa. Pokial sa jedná o zásielku atypickú, objemnú alebo ľahkú, môže sa cena určovať aj podľa objemu. Výpočet ceny určuje prepravca. Odosielateľ je povinný sa s cenníkom oboznámiť.

Prepravné uhrádza odosielateľ v okamihu preberania zásielky prepravcom, na základe prepravného listu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli vopred na inom spôsobe úhrady.

Prepravný list musí obsahovať presnú hmotnosť zásielky zistenú prepravcom. Prepravné je možné hradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri preberaní zásielky od odosielateľa
 • v hotovosti pri doručení zásielky prijímateľovi
 • platba bankovým prevodom najneskôr 1 deň pred doručením
 • platba cez Paypal najneskôr 1 deň pred doručením

Odosielateľ/prijímateľ môže platiť za prepravu v eurách, českých korunách alebo britských librách. Ceny má prepravca určené v britských librách. Prepočet na inú peňažnú menu sa prepočíta podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) z predchádzajúceho dňa a celková suma môže byť navýšená o poplatok (2-10%) na pokrytie kurzových strát a rozdielov. Poplatok vypočíta prepravca.

Pri všetkých spôsoboch platby musí byť prepravné uhradené ešte pred doručením zásielky. V prípade, že prepravné nie je uhradené pred plánovaným doručením zásielky, zásielka nebude doručená kým nepríde k úhrade prepravného v plnej výške a prepravca bude požadovať príjemcu uhradiť aj náklady spojené s opätovným doručením zásielky, prípadne náklady na prestoje. Pokiaľ príjemca, alebo objednávateľ zásielky po doručení zásielky na miesto vykládky požaduje doručenie zásielky na inú adresu ako uvedenú v objednávke, je príjemca, alebo objednávateľ povinný uhradiť náklady s tým spojené. Doručiť zásielku na iné miesto vykládky ako uvedené v objednávke je možné len so súhlasom prepravcu. Prepravné za zásielku, ktorú nebolo možné doručiť príjemcovi a ktorá sa vráti späť odosielateľovi je povinný uhradit objednávateľ prepravy. Zásielka nebude vrátená odosielateľovi, pokiaľ nepríde k úhrade jednak prepravného za doručenie zásielky od odosielateľa k príjemcovi, jednak prepravného za vrátenie zásielky odosielateľovi.

1.7. Reklamačný poriadok a kompenzácie

Odosielateľ má právo reklamovať prípadnú stratu, poškodenie alebo meškanie zásielky, a to písomnou formou na korešpondenčnú adresu prepravcu, najneskôr však do 14 dní od termínu doručenia zásielky. Prepravca sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje neodkladne vyriešiť vzniknutú situáciu v prospech poškodenej strany.
K reklamácii je potrebné priložiť doklady o rozsahu a finančnej výške škody.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné poškodenie, alebo doručenie neúplnej zásielky bolo riadne zaznačené do prepravného listu, prípadne aby bol spísaný škodový protokol priamo pri doručení zásielky príjemcovi na miesto vykládky. Po odchode prepravcu z miesta vykládky a pokiaľ nepríde v jeho prítomnosti k zaznamenaniu poškodenej, prípadne neúplnej zásielky do prepravného listu, prípadne nebude spísaný škodový protokol, bude reklamácia zamietnutá z dôvodu nepreukázania škody.

Pokiaľ bude pri doručení zásielky zistené poškodenie zásielky, objednávateľ je povinný zabezpečiť zachovanie obalu zásielky a umožniť obhliadku poškodenej zásielky pracovníkom prepravcu.

Prepravca má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamácie na korešpondenčnú adresu prepravcu. Vybavením reklamácie sa rozumie vydanie rozhodnutia o reklamácii a jeho odoslaním na poštovú alebo emailovú adresu objednávateľa.

V prípade, že objednávateľ nepredloží spolu s reklamáciou doklady o vzniku, rozsahu a finančnej výške škody, bude prepravcom vyzvaný na doplnenie týchto dokladov v lehote 10 dní. Doba, počas ktorej prepravca čaká na doplnenie týchto dokladov objednávateľom sa nezapočítáva do lehoty na vybavenie reklamácie prepravcom. Pokiaľ objednávateľ nepredloží v lehote do 10 dní požadované doklady, má prepravca právo zamietnuť reklamáciu z dôvodu nepreukázania škody.

Pokiaľ si pri poškodení alebo strate zásielky uplatní objednávateľ nárok na náhradu škody vo výške ceny zásielky a prepravca celú sumu uhradí, prechádza vlastnícke právo k zásielke z objednávateľa na prepravcu.

V prípade, že by sa reklamácia mala týkať zásielky obsahujúcej položky vylúčené z prepravy podľa týchto obchodných a prepravných podmienok, bude takáto reklamácia prepravcom automaticky zamietnutá ako neopodstatnená.

1.8. Záverečné ustanovenia:

Tieto Prepravné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu, do ktorého dobrovoľne vstupujú odosielateľ a prepravca. Tieto Prepravné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 7.3.2017 a platia až do odvolania. Prepravca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Prepravné podmienky.

2. Preprava zvierat

2.1. Definície:

Prepravca: Tomáš Lamper – TRAGO, so sídlom Tulská 3497/6, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 48028517 DIČ: 1086421534

Objednávateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, ktorá si objednala prepravu zvieraťa

Odosielateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste a na zásielke, ktorá zviera odosiela

Príjemca – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste a na zásielke, ktorá je oprávnená prepravované zviera prijať.

Zviera – živočích alebo staršie mnohobunkovce či metazoá určené na prepravu od odosielateľa k príjemcovi, ktorý prevzal prepravca, na poskytnutie služby a ktoré spĺňa všetky podmienky prepravy.

Prepravný list – je dokument, ktorého obsahom sú údaje o odosielateľovi, príjemcovi, údaje z pasu zvieraťa a cena za objednanú službu.

2.2. Objednávka, záloha

Objednávka na prepravu sa realizuje vyplnením objednávkového formulára na www.trago.sk. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Objednávateľ súhlasí s prepravnými podmienkami po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára. Objednať môže aj telefonicky, no prepravné podmienky si je povinný prečítať na www.trago.sk. Po prijatí objednávky cez telefón, objednávateľ automaticky súhlasí s prepravnými podmienkami.
Objednávka sa považuje za záväznú po zaslaní nevratnej zálohy 50% z celkovej sumy za prepravu a jej potvrdení prostredníctvom e-mailu, alebo telefonického dohovoru. Prepravca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Zákazník je o zrušení objednávky informovaný na emailovú adresu odosielateľa (resp. objednávateľa). V objednávke musia byť vyplnené nasledujúce údaje: Meno, priezvisko, tel. kontakt, adresa a emailová adresa odosielateľa a prijímateľa- objednávateľa. Ďalej je potrebné napísať požadovaný termín prepravy, druh zvieraťa, veľkosť použitej prepravky na prepravu a spôsob platby. Odoslaním objednávky, objednávateľ dobrovoľne vstupuje do zmluvného vzťahu s prepravcom, ktorý vzniká prevzatím zvieraťa prepravcom, podpísaním prepravného listu odosielateľom. Objednávku môže objednávateľ zrušiť pred dohodnutým termínom bez nároku pre vrátenie zálohy.

2.3. Preprava zvieraťa

Samotnú prepravu bude realizovať firma Tomáš Lamper –TRAGO, prípadne náš prepravný partner. Cena za prepravu je zapísaná v prepravnom liste. Prepravca má všetky potrebné povolenia na prepravu zvierat v rámci EÚ a GB. Zvieratá sa prepravujú s potrebnými dokumentmi a vodič je povinný dbať na bezpečnosť a zdravie pri prevoze. Počas prepravy negarantujeme a neberieme žiadnu zodpovednosť za prípadné úmrtie spôsobené nedôslednosťou odosielateľa (napr. pri našom preberaní je zviera choré ale neprejavuje ešte žiadne príznaky), alebo zlým zdravotným stavom zvieraťa.

Prepravca je povinný informovať pri preberaní zvieraťa odosielateľa a pri doručení prijímateľa smskou alebo telefonicky aspoň 1 deň pred príchodom kedy bude určený odhadovaný čas príchodu šoféra. Prepravca je povinný oznámiť objednávateľovi prípadné meškanie, či už prevzatia alebo doručenia zvieraťa z dôvodov poruchy vozidla, nepriaznivého počasia, colnej kontroly, upchatej cestnej premávky. Prepravca prevezme zviera od odosielateľa zväčša na adrese uvedenej v objednávke, alebo na vopred dohodnutom inom mieste ak to prepravca odsúhlasí (prvé uzamykateľné dvere do dvora/paneláku). Prepravca je povinný vyplniť prepravný list podľa aktuálnych údajov a nechať kópiu odosielateľovi a príjemcovi. Prepravca je povinný skontrolovať pas zvieraťa, pred prevzatím a zapísať potrebné údaje do prepravného listu.

Ak pri nakladaní alebo počas prepravy budú zistené nedostatky v dokumentoch (v pase zvieraťa),pripadne nastane ina situacia, pre ktoru nebude môcť zviera pokračovať v plánovanej trase, prepravca má právo si účtovať ďalšie poplatky za extra administratívne úkony a ďalšie zvýšené náklady. Ceny sú uvedené v prepravných podmienkach v 4. bode. V prípade, ak pas má nedostatky, pripadne nastane ina situacia, ktora zabraňujú ďalšej preprave, zviera bude musieť byť umiestnené v hoteli pre zvieratá, zákazník je povinný o zviera sa postarať. Pri vzniku uvedených situácií je zákazník vždy telefonicky kontaktovaný prepravcom. Prepravujúca firma nevracia náklady spojené s prepravou, nakoľko k porušeniu zmluvy došlo zo strany zákazníka a nie prepravcu.

Ak vzniknú dodatočné náklady (z titulu nedostatkov v dokumentoch zvieraťa, ktoré sa dajú odstrániť tak, aby zviera mohlo v plánovanej trase pokračovať) zákazník alebo ním poverená osoba, má povinnosť tieto náklady uhradiť najneskôr pri odovzdaní zvieraťa prijímateľovi.

Prepravca je povinný doručiť zviera po prvé uzamykateľné dvere, na adresu príjemcu, prípadne na miesto, na ktorom sa nachádza osoba oprávnená zviera prevziať, len ak to prepravca vopred odsúhlasí.

Zviera sa považuje za doručené v okamihu, keď príjemca svojim podpisom na prepravný list potvrdzuje prevzatie zvieraťa. Príjemca svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že zviera bolo prevzaté bez zranenia a bez akejkoľvek ujmy na zdraví. V prípade, že príjemca nie je pri prevzatí zvieraťa zastihnuteľný a nie je možné sa s ním skontaktovať iným spôsobom, zviera môže prepravca doručiť do najbližšieho zariadenia pre pobyt zvierat. Náklady s týmto zariadením znáša objednávateľ, prípadne po dohode prijímateľ. V tomto prípade je prijímateľ oboznámený so situáciu smskou, prípadne kontaktujeme odosielateľa v danej veci.

2.4. Cena a úhrada prepravy

Výška prepravného sa určuje podľa veľkosti použitej prepravky na základe platného cenníka zverejneného na www.trago.sk  v okamihu prijatia objednávky alebo dohodou prepravcu a odosielateľa. Odosielateľ je povinný sa s cenníkom oboznámiť.
Prepravné uhrádza odosielateľ najneskôr v okamihu preberania zvieraťa prepravcom, na základe prepravného listu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli vopred na inom spôsobe úhrady.

Prepravné je možné hradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri preberaní zvieraťa od odosielateľa
 • platba bankovým prevodom najneskôr 1 deň pred prevzatím zvieraťa od odosielateľa
 • platba cez Paypal najneskôr 1 deň pred prevzatím zvieraťa od odosielateľa

Odosielateľ/prijímateľ môže platiť za prepravu v eurách, českých korunách alebo britských librách. Ceny má prepravca určené v britských librách. Prepočet na inú peňažnú menu sa prepočíta podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) z predchádzajúceho dňa a celková suma môže byť navýšená o poplatok (2-10%) na pokrytie kurzových strát a rozdielov. Poplatok vypočíta prepravca.

Pri všetkých spôsoboch platby musí byť prepravné uhradené ešte pred samotnou prepravou.

Ceny v prípade nedostatočne pripraveného pasu zvieraťa na prepravu:

 • vybavenie nového pasu na št. hranici £150/180EUR
 • doplnenie potrebných údajov do pasu od veterinára na št. hranici £100/120EUR
 • doplnenie potrebných údajov do pasu £30/35EUR
 • iné nedostatky cena dohodou

Pokiaľ príjemca, alebo objednávateľ služby po doručení zvieraťa na miesto vykládky požaduje doručenie zvieraťa na inú adresu ako uvedenú v objednávke, je príjemca, alebo objednávateľ povinný uhradiť náklady s tým spojené. Doručiť zviera na iné miesto vykládky ako uvedené v objednávke je možné len so súhlasom prepravcu.

2.5. Reklamačný poriadok a kompenzácie:

Odosielateľ má právo reklamovať prípadnú stratu, zranenie alebo meškanie doručenia zvieraťa, a to písomnou formou na korešpondenčnú adresu prepravcu, najneskôr však do 14 dní od termínu doručenia zvieraťa. Prepravca sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje neodkladne vyriešiť vzniknutú situáciu v prospech poškodenej strany.
K reklamácii je potrebné priložiť doklady o rozsahu a finančnej výške škody.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné zranenie bolo riadne zaznačené do prepravného listu. Po odchode prepravcu z miesta vykládky a pokiaľ nepríde v jeho prítomnosti k zaznamenaniu zraneného zvieraťa do prepravného listu, bude reklamácia zamietnutá z dôvodu nepreukázania zranenia.

Prepravca má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamácie na korešpondenčnú, adresu prepravcu. Vybavením reklamácie sa rozumie vydanie rozhodnutia o reklamácii a jeho odoslaním na poštovú alebo emailovú adresu objednávateľa.

V prípade, že objednávateľ nepredloží spolu s reklamáciou doklady o vzniku, rozsahu a finančnej výške škody, bude prepravcom vyzvaný na doplnenie týchto dokladov v lehote 10 dní. Doba, počas ktorej prepravca čaká na doplnenie týchto dokladov objednávateľom sa nezapočítáva do lehoty na vybavenie reklamácie prepravcom. Pokiaľ objednávateľ nepredloží v lehote do 10 dní požadované doklady, má prepravca právo zamietnuť reklamáciu z dôvodu nepreukázania škody.

Pri zranení, alebo strate zvieraťa má právo objednávateľ žiadať od prepravcu finančnú kompenzáciu. Pokiaľ si pri zranení alebo strate zvieraťa uplatní objednávateľ nárok na náhradu škody vo výške ceny zvieraťa a prepravca celú sumu uhradí, prechádza vlastnícke právo k zvieraťu z objednávateľa na prepravcu.

V prípade, že by sa reklamácia mala týkať zvieraťa, ktoré nespĺňalo podmienky na prepravu podľa týchto obchodných a prepravných podmienok, bude takáto reklamácia prepravcom automaticky zamietnutá ako neopodstatnená.

2.6. Záverečné ustanovenia:

Tieto Prepravné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu, do ktorého dobrovoľne vstupujú odosielateľ a prepravca. Tieto Prepravné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 7.3.2017 a platia až do odvolania. Prepravca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Prepravné podmienky.

3. Preprava vozidiel

3.1. Definície

Prepravca: Tomáš Lamper – TRAGO, so sídlom Tulská 3497/6, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 48028517 DIČ: 1086421534

Objednávateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, ktorá si objednala prepravu vozidla

Odosielateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste, ktorá vozidlo odosiela

Príjemca – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste, ktorá je oprávnená vozidlo prijať.

Vozidlo – je dopravný prostriedok pohybujúci sa na kolesách alebo pásoch po súši určený na prepravu od odosielateľa k príjemcovi, ktorý prevzal prepravca, na poskytnutie služby a ktorý spĺňa všetky podmienky prepravy.

Prepravný list – je dokument, ktorého obsahom sú údaje o odosielateľovi, príjemcovi, typ vozidla, VIN číslo a cena za objednanú službu.

3.2. Objednávka: 

Objednávka na prepravu sa realizuje vyplnením objednávkového formulára na www.trago.sk. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Objednávateľ súhlasí s prepravnými podmienkami po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára. Objednať môže aj telefonicky, no prepravné podmienky si je povinný prečítať na www.trago.sk. Po prijatí objednávky cez telefón, objednávateľ automaticky súhlasí s prepravnými podmienkami.
Objednávka sa považuje za záväznú po zaslaní zálohy 150GBP prepravcovi a jej potvrdení prostredníctvom e-mailu, alebo telefonického dohovoru. Prepravca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Zákazník je o zrušení objednávky informovaný na emailovú adresu odosielateľa (resp. objednávateľa). V objednávke musia byť vyplnené nasledujúce údaje: Meno, priezvisko, tel. kontakt, adresa a emailová adresa odosielateľa a prijímateľa- objednávateľa. Ďalej je potrebné napísať požadovaný termín prepravy, typ a hmotnosť vozidla, prípadne rozmery a spôsob platby. Odoslaním objednávky, objednávateľ dobrovoľne vstupuje do zmluvného vzťahu s prepravcom, ktorý vzniká prevzatím vozidla prepravcom, podpísaním prepravného listu odosielateľom. Objednávku môže objednávateľ zrušiť zaslaním e-mailu najneskôr 21 dní pred dohodnutým termínom vyzdvihnutia vozidla. V tomto prípade prepravca neúčtuje zákazníkovi žiadny storno poplatok za zrušenie objednávky. Objednávku môže objednávateľ zrušiť zaslaním e-mailu menej ako 21 dni pred dohodnutým termínom bez nároku pre vrátenie zálohy.

3.3. Vozidlo

Nesmie obsahovať: Cigarety, tabak, alkohol, strelné zbrane a náboje, nebezpečný tovar, na ktorý je nutné špeciálne povolenie, umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, vzácne predmety (zlato, striebro), chemikálie, rádioaktívne látky, rastliny, zvieratá, osobné a cestovné doklady, potraviny s krátkou záručnou lehotou, mrazené potraviny a nedostatočne zatvorené tekutiny.

Údaje o vozidle uvedené v objednávkovom formulári (typ auta, hmotnosť,…) sa musia zhodovať so skutočným stavom vozidla.  Max. rozmery vozidla môžu byt: dĺžka 6m šírka 2,8m (šírka vonkajšieho kraja kolies 2m), výška 2,5m, max hmotnosť nákladu je 2,5t.

Prepravca má právo odmietnúť prevzatie vozidla od odosielateľa, pokiaľ prepravca zistí, že vozidlo nespĺňa náležitosti uvedené v týchto prepravných podmienkach. Vozidlo musí byť náležite pripravené na prepravu. Vozidlo môže byť nepojazdné, ale musí byť možné ho navijakom vytiahnuť na príves.

Majiteľ vozidla (objednávateľ) zabezpečí, aby spolu s vozidlom odovzdal pri nakládke aj technický preukaz vozidla a kľúče od vozidla.

Prepravca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas prepravy na základe zlého technického stavu vozidla. Prepravca má právo kedykoľvek vozidlo otvoriť a skontrolovať.

3.4. Prevzatie a doručenie vozidla

Prepravca je povinný informovať pri preberaní vozidla odosielateľa a pri doručení vozidla prijímateľa smskou alebo telefonicky aspoň 1 deň pred príchodom kedy bude určený odhadovaný čas príchodu šoféra. Prepravca je povinný oznámiť objednávateľovi prípadné meškanie, či už prevzatia alebo doručenia vozidla z dôvodov poruchy odťahového vozidla, nepriaznivého počasia, colnej kontroly, upchatej cestnej premávky. Prepravca prevezme vozidlo od odosielateľa zväčša na adrese uvedenej v objednávke, alebo na vopred dohodnutom inom mieste ak to prepravca odsúhlasí. Prepravca je povinný vyplniť prepravný list podľa aktuálnych údajov a nechať kópiu odosielateľovi a príjemcovi. Prepravca je povinný doručiť vozidlo na adresu príjemcu, prípadne na miesto, na ktorom sa nachádza osoba oprávnená vozidlo prevziať, len ak to prepravca vopred odsúhlasí.

Vozidlo sa považuje za doručené v okamihu, keď príjemca svojim podpisom na prepravný list potvrdzuje prevzatie vozidla. Príjemca svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že vozidlo bolo prevzaté bez poškodenia. V prípade, že príjemca nie je pri prevzatí vozidla zastihnuteľný a nie je možné sa s ním skontaktovať iným spôsobom, auto bude vyložené v našich skladových priestoroch. Za každý začatý deň skladovania budeme objednávateľa účtovať 50EUR/40GBP. V prípade doručenia prepravovaného vozidla na sklad, prepravca nie je ďalej povinný vozidlo doručiť na adresu prijímateľa. Ak objednávateľ nezaplatí za prepravu a skladné najneskôr do 90 dní, vozidlo sa automaticky stáva majetkom prepravcu.

3.5. Preprava vozidla a zodpovednosť za obsah vo vozidle

Preprava vozidla trvá zväčša 1 až 3 dní od dňa naloženia a môže sa náležite predĺžiť v prípade neočakávaných udalostí, ako sú živelné pohromy, meškanie trajektu, extrémne zlé počasie, porucha na aute, štrajk, atď. Pokiaľ prepravca zistí, že vozidlo obsahuje predmety vylúčené z prepravy, má právo tieto predmety zadržať, znehodnotiť alebo aj zničiť. Zákazník nemá právo na ich navrátenie ani na žiadnu náhradu škody takýchto predmetov a to žiadnou formou. Zároveň môže byť stanovená paušálna pokuta až do výšky 1000Eur.

V prípade zadržania vozidla/vecí z vozidla policajnými zložkami, colným úradom a inými inštitúciami štátnej správy, odosielateľ (objednávateľ) znáša všetky náklady, ktoré prepravcovi vznikli. Tieto zahŕňajú náklady na právne služby, náklady na prestoje, kompenzácie zákazníkom, ktorí utrpeli škodu alebo stratu z dôvodu prestojov a iné náklady, ktoré boli bezprostredne spôsobené nedodržaním obchodných a prepravných podmienok zo strany zákazníka. Zákazník je o výške týchto nákladov informovaný a je povinný tieto náklady zaplatiť neodkladne podľa pokynov prepravcu.

Prepravca má zástavné právo k vozidlu, u ktorého od objednávateľa alebo ním poverenej osoby neobdržal úhradu za svoje služby a to až do doby kým pride k naplneniu všetkým záväzkov objednávateľa voči prepravcovi.

3.6. Cena a úhrada prepravy

Výška prepravného sa určuje individuálne podľa typu a hmotnosti vozidla, miesta nakládky a doručenia. Výpočet ceny určuje prepravca. Odosielateľ je povinný sa s cenníkom oboznámiť.
Prepravné uhrádza odosielateľ v okamihu preberania vozidla prepravcom, na základe prepravného listu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli vopred na inom spôsobe úhrady.
Prepravné je možné hradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri preberaní vozidla od odosielateľa
 • v hotovosti pri doručení vozidla prijímateľovi
 • platba bankovým prevodom najneskôr 1 deň pred doručením
 • platba cez Paypal najneskôr 1 deň pred doručením

Odosielateľ/prijímateľ môže platiť za prepravu v eurách, českých korunách alebo britských librách. Ceny má prepravca určené v britských librách. Prepočet na inú peňažnú menu sa prepočíta podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) z predchádzajúceho dňa a celková suma môže byť navýšená o poplatok (2-10%) na pokrytie kurzových strát a rozdielov. Poplatok vypočíta prepravca.
Pri všetkých spôsoboch platby musí byť prepravné uhradené ešte pred doručením vozidla. V prípade, že prepravné nie je uhradené pred plánovaným doručením vozidla, vozidlo nebude doručená kým nepríde k úhrade prepravného v plnej výške a prepravca bude požadovať príjemcu (objednávateľa) uhradiť aj náklady spojené s opätovným doručením vozidla, prípadne náklady za skladné. Pokiaľ príjemca, alebo objednávateľ vozidla po doručení vozidla na miesto vykládky požaduje doručenie vozidla na inú adresu ako uvedenú v objednávke, je príjemca, alebo objednávateľ povinný uhradiť náklady s tým spojené. Doručiť vozidlo na iné miesto vykládky ako uvedené v objednávke je možné len so súhlasom prepravcu.

3.7. Reklamačný poriadok a kompenzácie

Odosielateľ má právo reklamovať prípadnú stratu, poškodenie alebo meškanie doručenia vozidla, a to písomnou formou na korešpondenčnú adresu prepravcu, najneskôr však do 14 dní od termínu doručenia vozidla. Prepravca sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje neodkladne vyriešiť vzniknutú situáciu v prospech poškodenej strany.

K reklamácii je potrebné priložiť doklady o rozsahu a finančnej výške škody.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby poškodenie bolo riadne zaznačené do prepravného listu, prípadne aby bol spísaný škodový protokol priamo pri doručení vozidla príjemcovi na miesto vykládky. Po odchode prepravcu z miesta vykládky a pokiaľ nepríde v jeho prítomnosti k zaznamenaniu poškodeného vozidla do prepravného listu, prípadne nebude spísaný škodový protokol, bude reklamácia zamietnutá z dôvodu nepreukázania škody.

Pokiaľ bude pri doručení vozidla zistené jeho poškodenie, objednávateľ je povinný umožniť obhliadku poškodeného vozidla pracovníkom prepravcu.

Prepravca má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamácie na korešpondenčnú, adresu prepravcu. Vybavením reklamácie sa rozumie vydanie rozhodnutia o reklamácii a jeho odoslaním na poštovú alebo emailovú adresu objednávateľa.

V prípade, že objednávateľ nepredloží spolu s reklamáciou doklady o vzniku, rozsahu a finančnej výške škody, bude prepravcom vyzvaný na doplnenie týchto dokladov v lehote 10 dní. Doba, počas ktorej prepravca čaká na doplnenie týchto dokladov objednávateľom sa nezapočítáva do lehoty na vybavenie reklamácie prepravcom. Pokiaľ objednávateľ nepredloží v lehote do 10 dní požadované doklady, má prepravca právo zamietnuť reklamáciu z dôvodu nepreukázania škody.

Pokiaľ si pri poškodení alebo strate vozidla uplatní objednávateľ nárok na náhradu škody vo výške ceny vozidla a prepravca celú sumu uhradí, prechádza vlastnícke právo k vozidlu z objednávateľa na prepravcu.

V prípade, že by sa reklamácia mala týkať vozidla, ktoré obsahovalo položky vylúčené z prepravy podľa týchto obchodných a prepravných podmienok, bude takáto reklamácia prepravcom automaticky zamietnutá ako neopodstatnená.

3.8. Záverečné ustanovenia

Tieto Prepravné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu, do ktorého dobrovoľne vstupujú odosielateľ a prepravca. Tieto Prepravné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 7.3.2017 a platia až do odvolania. Prepravca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Prepravné podmienky.

4. Sťahovanie

4.1. Definície

Prepravca: Tomáš Lamper – TRAGO, so sídlom Tulská 3497/6, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 48028517 DIČ: 1086421534

Objednávateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, ktorá si objednala prepravu sťahovania.

Odosielateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste ako odosielateľ.

Príjemca – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste ako prijímateľ.

Sťahovanie – týmto pojmom sa rozumie keď si objednávateľ objedná na sťahovanie naše úžitkové vozidlo (celý úložný priestor v ňnom) a náklad je určený na prepravu od odosielateľa k príjemcovi, ktorý prevzal prepravca, na poskytnutie služby a ktorý spĺňa všetky podmienky prepravy.

Prepravný list – je dokument, ktorého obsahom sú údaje o odosielateľovi, príjemcovi, čo a v akom množstve sa prepravuje a cena za objednanú službu.

4.2. Objednávka

Objednávka na prepravu sa realizuje vyplnením objednávkového formulára na www.trago.sk. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Objednávateľ súhlasí s prepravnými podmienkami po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára. Objednať môže aj telefonicky, no prepravné podmienky si je povinný prečítať na www.trago.sk. Po prijatí objednávky cez telefón, objednávateľ automaticky súhlasí s prepravnými podmienkami.
Objednávka sa považuje za záväznú po jej uhradení v plnom rozsahu a potvrdení prostredníctvom e-mailu, alebo telefonického dohovoru.
V objednávke musia byť vyplnené nasledujúce údaje: Meno, priezvisko, tel. kontakt, celá adresa a emailová adresa odosielateľa a prijímateľa- objednávateľa. Ďalej je potrebné napísať požadovaný termín prepravy, odhadovanú hmotnosť posielaných balíkov/vecí, obsah balíkov.

4.3. Veci a vozidlá 

Vo vozidle je zakázané prepravovať: Cigarety, tabak, alkohol, strelné zbrane a náboje, nebezpečný tovar, na ktorý je nutné špeciálne povolenie, umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, vzácne predmety (zlato, striebro), chemikálie, rádioaktívne látky, rastliny, osobné a cestovné doklady, potraviny s krátkou záručnou lehotou, mrazené potraviny a nedostatočne zatvorené tekutiny.

Rozmery a nosnosti našich vozidiel:
– 2x Citroen Jumper, dĺžka 4m, šírka 1,8m, výška 2m, max hmotnosť nákladu 1,25t.
– 1x autoprepravník, dĺžka 4m, šírka 2m, max. hmotnosť nákladu 2t
– 1x nákladný plachtový príves, dĺžka 3m, šírka 1,5m, výška 1,4m, max. hmotnosť nákladu 1,1t

Prepravca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, ak je tovar zabalený v plastovej krabici, alebo krehký tovar je zabalený v plátenej, igelitovej, alebo inej nespevnenej taške, prípadne tovar nieje vôbec chránený proti poškodeniu.

Prepravca má právo odmietnúť prevzatie zásielky od odosielateľa, pokiaľ prepravca zistí, že zásielka nespĺňa náležitosti uvedené v týchto prepravných podmienkach. Prepravované veci by mali byť zabalené a to tak, aby sa pri preprave minimalizovalo možné poškodenie tovaru, vozidla, či spôsobenie ujmy na zdraví vodiča a tretích osôb. Prepravca má právo kedykoľvek zásielku otvoriť a skontrolovať.

4.4. Prevzatie a doručenie tovaru/sťahovania

Prepravca s objednávateľom sa musia vopred dohodnúť na presný deň a čas nakládky a vykládky. Prepravca je povinný oznámiť objednávateľovi prípadné meškanie z dôvodov poruchy vozidla, nepriaznivého počasia, colnej kontroly, upchatej cestnej premávky,… Prepravca prevezme tovar bez pomoci šoféra, ak vopred nebolo dohodnuté inak. Šofér je zodpovedný len za ukladanie balíko/tovaru vo vozidle. Objednávateľ je povinný si zabezpečiť pomocníkov, najlepšie 2-7 ľudí pre rýchle a efektívne nakladanie a vykladanie. Nakládka a vykládka môže trvať najviac 3 hodiny. Po 3 hodinách, prípadne na požiadanie zákazníka, je šofér oprávnený pomôcť s nakládkou/vykládkou, táto služba je spoplatnená sumou 50GBP/60EUR pri nakládke ako aj pri vykládke. Prepravca (šofér) je povinný vyplniť prepravný list podľa aktuálnych údajov a nechať kópiu odosielateľovi a príjemcovi. Prepravca je povinný doručiť tovar po prvé uzamykateľné dvere, na adresu príjemcu, prípadne na miesto, na ktorom sa nachádza osoba oprávnená tovar prevziať, len ak to prepravca vopred odsúhlasí.

Tovar sa považuje za doručený v okamihu, keď príjemca svojim podpisom na prepravný list potvrdzuje prevzatie tovaru. Príjemca svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že všetky veci prevzal bez poškodenia a obsah sťahovania je rovnaký ako pri nakládke. Ak z akýchkoľvek dôvodov je nevyhnutné aby príjemca osobne prebral balík(y) a zaplatil za prepravu, a nebude možné sa s ním dohodnúť na dni/čase, prípadne si nevie zabezpečiť miesto/ľudí kde by sme balíky mohli bezpečne odovzdať, veci budú uskladnené v našom skladovom priestore, prípadne v priestore inej skladovej firmy. Za každý začatý deň budeme objednávateľa účtovať 20GBP/25EUR. Akonáhle veci uskladníme, doručenie týchto vecí na požadovanú adresu bude spoplatnené sumou 0.40EUR/km.

4.5. Preprava sťahovania, zodpovednosť za obsah a znehodnotenie obsahu

Preprava sťahovania trvá zväčša 1 až 3 dní od dňa naloženia a môže sa náležite predĺžiť v prípade neočakávaných udalostí, ako sú živelné pohromy, meškanie trajektu, extrémne zlé počasie, porucha na aute, štrajk, atď. Pokiaľ prepravca zistí, že poslaný tovar obsahuje predmety vylúčené z prepravy, má právo tieto predmety zadržať, znehodnotiť alebo aj zničiť. Zákazník nemá právo na ich navrátenie ani na žiadnu náhradu škody takýchto predmetov a to žiadnou formou. Zároveň môže byť stanovená paušálna pokuta až do výšky 1000Eur splatná ihneď.
V prípade zadržania tovaru policajnými zložkami, colným úradom a inými inštitúciami štátnej správy, odosielateľ (objednávateľ) znáša všetky náklady, ktoré prepravcovi vznikli. Tieto zahŕňajú náklady na právne služby, náklady na prestoje, kompenzácie zákazníkom, ktorí utrpeli škodu alebo stratu z dôvodu prestojov a iné náklady, ktoré boli bezprostredne spôsobené nedodržaním obchodných a prepravných podmienok zo strany zákazníka tým, že tovar obsahuje predmety vylúčené z prepravy. Zákazník je o výške týchto nákladov informovaný a je povinný tieto náklady zaplatiť neodkladne podľa pokynov prepravcu.

Objednávateľ je zodpovedný za prípadné pokuty za preťaženie vozidla.

Prepravca má právo veci znehodnotiť, pokiaľ nie je možné ich doručiť príjemcovi, nie je možné ich vrátiť odosielateľovi ani objednávateľovi a nie je možné ich predať, prípadne by obsah vecí ohrozoval zdravie ľudí, alebo kvôli zabráneniu vzniku škody na majetku
Objednávateľ, odosielateľ ani príjemca sa v prípade znehodnotenia alebo zničenia zásielky prepravcom na základe týchto obchodných a prepravných podmienok nemôže domáhať náhrady za znehodnotené alebo zničené veci.

4.6. Cena a úhrada prepravy

Výšku prepravného určuje prepravca podľa vzdialenosti požadovanej prepravy. Cena je vždy navrhnutá individuálne prostredníctvom emailovej komunikácie. Objednávateľ je povinný sa s cenou oboznámiť. Objednávka sa považuje za záväznú po jej uhradení v plnom rozsahu a potvrdení prostredníctvom e-mailu, alebo telefonického dohovoru.
V prípade ak sa zákazník (objednávateľ) rozhodne objednávku zrušiť viac ako:
– 30 kalendárnych dní od dátumu nakládky sťahovania, bude mu vrátená celá suma za sťahovanie.
– 14 kalendárnych dní od dátumu nakládky sťahovania, bude mu vrátená polovica sumy (50%) za sťahovanie.
– v čase od: deň nakládky – 13 dní pred nakládkou, bude mu vrátených 20% z celkovej sumy za sťahovanie.
Prepravca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez udania dôvodu v dostatočnom časovom predstihu. Uhradenú sumu za službu vrátime objednávateľovi do 7 pracovným dní od dátumu zrušenia objednávky. Zákazník je o zrušení objednávky informovaný na emailovú adresu odosielateľa (resp. objednávateľa).

Prepravu je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti v eurách
 • v hotovosti v librách
 • platba bankovým prevodom v eurách
 • platba bankovým prevodom v librách
 • platba cez Paypal v librách s 5% poplatkom za prevod

Ceny má prepravca určené v britských librách. Prepočet na inú peňažnú menu sa prepočíta podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) z predchádzajúceho dňa a celková suma môže byť navýšená o poplatok (2-10%) na pokrytie kurzových strát a rozdielov. Poplatok vypočíta prepravca.

Pri všetkých spôsoboch platby musí byť prepravné uhradené ešte pred samotnou realizáciou sťahovania. Akonáhle je platba uhradená, vybraný termín sťahovania je rezervovaný. V prípade, že prepravné nie je uhradené pred plánovanou nakládkou, no obdržíme platbu skôr od iného zákazníka na rovnaký/blízky termín, rezervácia termínu nakládky je platná pre zákazníka, ktorý uhradil platbu skôr.

4.7. Reklamačný poriadok a kompenzácie

Objednávateľ má právo reklamovať prípadnú stratu, poškodenie alebo meškanie sťahovania, a to písomnou formou na korešpondenčnú adresu prepravcu, najneskôr však do 14 dní od termínu doručenia sťahovania. Prepravca sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje neodkladne vyriešiť vzniknutú situáciu v prospech poškodenej strany.
K reklamácii je potrebné priložiť doklady o rozsahu a finančnej výške škody.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné poškodenie, alebo doručenie neúplnej zásielky bolo riadne zaznačené do prepravného listu, prípadne aby bol spísaný škodový protokol priamo pri doručení vecí príjemcovi na miesto vykládky. Po odchode prepravcu z miesta vykládky a pokiaľ nepríde v jeho prítomnosti k zaznamenaniu poškodenej, prípadne neúplnej zásielky do prepravného listu, prípadne nebude spísaný škodový protokol, bude reklamácia zamietnutá z dôvodu nepreukázania škody.

Pokiaľ bude pri doručení sťahovania zistené poškodenie obsahu zásielky, objednávateľ je povinný zabezpečiť zachovanie  zásielky a umožniť obhliadku poškodenej zásielky pracovníkom prepravcu.

Prepravca má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamácie na korešpondenčnú adresu prepravcu. Vybavením reklamácie sa rozumie vydanie rozhodnutia o reklamácii a jeho odoslaním na poštovú alebo emailovú adresu objednávateľa.

V prípade, že objednávateľ nepredloží spolu s reklamáciou doklady o vzniku, rozsahu a finančnej výške škody, bude prepravcom vyzvaný na doplnenie týchto dokladov v lehote 10 dní. Doba, počas ktorej prepravca čaká na doplnenie týchto dokladov objednávateľom sa nezapočítáva do lehoty na vybavenie reklamácie prepravcom. Pokiaľ objednávateľ nepredloží v lehote do 10 dní požadované doklady, má prepravca právo zamietnuť reklamáciu z dôvodu nepreukázania škody.

Pokiaľ si pri poškodení alebo strate tovaru uplatní objednávateľ nárok na náhradu škody vo výške ceny tovaru a prepravca celú sumu uhradí, prechádza vlastnícke právo k tovaru z objednávateľa na prepravcu.

V prípade, že by sa reklamácia mala týkať tovaru obsahujúcej položky vylúčené z prepravy podľa týchto obchodných a prepravných podmienok, bude takáto reklamácia prepravcom automaticky zamietnutá ako neopodstatnená.

4.8. Záverečné ustanovenia:

Tieto Prepravné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu, do ktorého dobrovoľne vstupujú odosielateľ a prepravca. Tieto Prepravné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 2.11.2019 a platia až do odvolania. Prepravca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Prepravné podmienky.