PREPRAVNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Preprava balíkov

Prepravca: TRAGO s.r.o., so sídlom: Tulská 3497/6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 53 958 250, DIČ: 2121546856, IČ DPH: SK2121546856, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 41876/S, v mene ktorej koná: Tomáš Lamper, konateľ.

Objednávateľ: fyzická alebo Právnická osoba, ktorá si u Prepravcu objednala prepravu sťahovania.

Odosielateľ: fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste ako odosielateľ.

Prijímateľ: fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste ako prijímateľ.

Prepravný list – je záväzný dokument, ktorého obsahom sú najmä údaje o odosielateľovi, prijímateľovi, tovare, množstve a váhe tovaru, resp. nákladu určeného na prepravu v rámci poskytovania služby sťahovania a údaj o cene za objednanú službu.

Účelom týchto prepravných podmienok (ďalej aj len „PP“) je jasne a zrozumiteľne informovať objednávateľa a prijímateľa služieb spoločnosti TRAGO, s.r.o. a poskytnúť im všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ich poučiť o povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, spôsobe realizácie prepravy, ako aj o reklamačnom poriadku.

PP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov spoločnosti TRAGO, s.r.o. prostredníctvom elektronického obchodu www.trago.sk.

1.2. Objednávka

Objednávka na prepravu sa realizuje vyplnením objednávkového formulára na www.trago.sk. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Objednávateľ súhlasí s prepravnými podmienkami po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára. Objednať môže aj telefonicky, no prepravné podmienky si je povinný prečítať na www.trago.sk. Po prijatí objednávky cez telefón, objednávateľ automaticky súhlasí s prepravnými podmienkami.
Objednávka sa považuje za záväznú po jej potvrdení prostredníctvom e-mailu, alebo telefonického dohovoru. Prepravca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Zákazník je o zrušení objednávky informovaný na emailovú adresu odosielateľa (resp. objednávateľa). V objednávke musia byť vyplnené nasledujúce údaje: Meno, priezvisko, tel. kontakt, celá adresa a emailová adresa odosielateľa a prijímateľa- objednávateľa. Ďalej je potrebné napísať požadovaný termín prepravy, odhadovanú hmotnosť posielaných balíkov/vecí, obsah zásielky a spôsob platby. Odoslaním objednávky, objednávateľ dobrovoľne vstupuje do zmluvného vzťahu s prepravcom, ktorý vzniká prevzatím zásielky prepravcom, podpísaním prepravného listu odosielateľom. Objednávku môže objednávateľ zrušiť zaslaním e-mailu najneskôr 3 dni pred dohodnutým termínom vyzdvihnutia zásielky. V tomto prípade prepravca neúčtuje zákazníkovi žiadny storno poplatok za zrušenie objednávky. Ak zákazník zruší objednávku (prepravu) a oznámi túto skutočnosť prepravcovi v dobe kratšej ako 3 dni, prepravca má právo vyúčtovať prepravné náklady v plnej výške, podľa počtu, hmotnosti a objemu zásielok uvedených v objednávke. Ak nastane takáto situácia zrušenia objednávky, bude zákazníkovi vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 14 dní od jej vystavenia.

1.3. Zásielka

Nesmie obsahovať: Cigarety, tabak, alkohol, strelné zbrane a náboje, nebezpečný tovar, na ktorý je nutné špeciálne povolenie, umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, vzácne predmety (zlato, striebro), chemikálie, rádioaktívne látky, rastliny, zvieratá, osobné a cestovné doklady, potraviny s krátkou záručnou lehotou, mrazené potraviny a nedostatočne zatvorené tekutiny.

Maximálna hmotnosť jednej zásielky je 30.00kg. Ak balík prekročí hmotnosť 30.00kg prepravca má právo účtovať objednávateľa 10GBP/12EUR za každý balík, ktorý prekročí tuto hmotnosť. Max rozmery jednej zásielky môžu byt: dĺžka 4m šírka 1,8m, výška 2m, max hmotnosť nákladu je 2t.

Zásielku odovzdá odosielateľ NEOZNAČENÚ (prepravca zabezpečí označenie zásielky), pri krehkom obsahu musí byť riadne označená (pozor sklo, neotáčať …). Ak pri nakládke zásielky zistíme, že nie je dostatočne označená, prepravca má právo účtovať zákazníka ďalšie poplatky:
– označenie balíka slovom „krehké“ alebo iný popis 1.00GBP/balík.
Zásielka musí byť zabalená tak, aby sa prepravované veci nemohli rozbiť už pri páde z malej výšky. Krehké veci musia byť zabalené v pevnom kartónovom obale a polystyréne, či obalené dostatočným množstvom bublinkovej fólie.
Prepravca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, ak je tovar zabalený v plastovej krabici, alebo krehký tovar je zabalený v plátenej, igelitovej, alebo inej nespevnenej taške.

Prepravca má právo odmietnuť prevzatie zásielky od odosielateľa, pokiaľ prepravca zistí, že zásielka nespĺňa náležitosti uvedené v týchto prepravných podmienkach. Každá zásielka musí byť náležite zabalená a to tak, aby sa pri preprave minimalizovalo možné poškodenie zásielky, iných zásielok, či spôsobiť ujmu na zdravie vodiča a tretích osôb.

Prepravca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú odosielateľovi nesprávnym alebo nedostatočným zabalením zásielky, prípadne nedostatočným označením zásielky. Prepravca má právo kedykoľvek zásielku otvoriť a skontrolovať.

1.4. Prevzatie a doručenie zásielky

Prepravca je povinný informovať pri preberaní zásielky odosielateľa a pri doručení zásielky prijímateľa smskou alebo telefonicky aspoň 1 deň pred príchodom kedy bude určený odhadovaný čas príchodu šoféra. Prepravca je povinný oznámiť objednávateľovi prípadné meškanie, či už prevzatia alebo doručenia zásielky z dôvodov poruchy vozidla, nepriaznivého počasia, colnej kontroly, upchatej cestnej premávky. Prepravca prevezme zásielku od odosielateľa zväčša na adrese uvedenej v objednávke, alebo na vopred dohodnutom inom mieste ak to prepravca odsúhlasí (prvé uzamykateľné dvere do dvora/paneláku). Prepravca je povinný vyplniť prepravný list podľa aktuálnych údajov a nechať kópiu odosielateľovi a príjemcovi. Prepravca je povinný zvážiť alebo zmerať každú zásielku, pred jej prevzatím zapísať hmotnosť/objem  a vypočítanú cenu za prepravu spolu s poplatkami spojenými s colným konaním do prepravného listu. Prepravca je povinný doručiť zásielku po prvé uzamykateľné dvere, na adresu príjemcu, prípadne na miesto, na ktorom sa nachádza osoba oprávnená zásielku prevziať, len ak to prepravca vopred odsúhlasí.
Ak odosielateľ alebo prijímateľ požaduje pomoc šoféra pri nakladaní/vykladaní priamo z domu, či bytu, prepravca má právo účtovať ďalšie poplatky za extra služby. Tieto poplatky platia aj pre odosielateľa alebo prijímateľa, ktorý na základe jeho zdravotného stavu, prípadne inej situácie nieje schopný balík(y) prijať alebo odovzdať pred prvými uzamykateľnými dverami:
– súčinnosť šoféra pri nakládke/vykládke do(z) domu/bytu – 2/balík (£2/balík)
– nakládka/vykládka do(z) domu/bytu šoférom – 3/balík (£3/balík)
– súčinnosť šoféra pri nakládke/vykládke do(z) domu/bytu balíka, ktorý váži nad 30.00kg – 5/balík (£5/ balík)
– nakládka/vykládka balíka, ktorý váži nad 30.00kg do(z) domu/bytu šoférom – z dôvodu BOZP neposkytujeme.

Zásielka sa považuje za doručenú v okamihu, keď príjemca svojim podpisom na prepravný list potvrdzuje prevzatie zásielky. Príjemca svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá bez poškodenia a obsah zásielky súhlasí s deklarovaným obsahom na prepravnom liste. V prípade, že príjemca nie je pri prevzatí zásielky zastihnuteľný a nie je možné sa s ním skontaktovať iným spôsobom, zásielku môže prepravca doručiť spolubývajúcemu na tej istej adrese, prípadne susedovi na tej istej ulici. Ak sa nejedná o veľké množstvo balíkov (napr. 1-5ks), prepravca môže tieto balíky doručiť aj na bezpečné miesto v blízkosti, prípadne na pozemku príjemcu. V obidvoch prípadoch je prijímateľ oboznámený so situáciu smskou, prípadne kontaktujeme odosielateľa v danej veci. Ak z akýchkoľvek dôvodov je nevyhnutné aby príjemca osobne prebral balík(y) a zaplatil za prepravu, a nebude možné sa s ním dohodnúť na dni/čase, prípadne si nevie zabezpečiť miesto/ľudí kde by sme balíky mohli bezpečne odovzdať, pokúsime sa o doručenie ešte 2x v nasledujúcich termínoch. Za každý ďalší pokus si budeme účtovať £30/35EUR. Ak ani pri ďalších dvoch pokusoch nebude možné balík(y) doručiť, privezieme ich naspäť odosielateľovi ktorý bude musieť uhradiť všetky náklady na pokusy o doručenie, čiže £60/70EUR.

1.5. Preprava zásielky, zodpovednosť za obsah zásielky a znehodnotenie zásielky

Preprava zásielky trvá zväčša 1 až 7 dní od dňa naloženia a môže sa náležite predĺžiť v prípade neočakávaných udalostí, ako sú živelné pohromy, meškanie trajektu, extrémne zlé počasie, porucha na aute, štrajk, atď. Pokiaľ prepravca zistí, že zásielka obsahuje predmety vylúčené z prepravy, má právo tieto predmety zadržať, znehodnotiť alebo aj zničiť. Zákazník nemá právo na ich navrátenie ani na žiadnu náhradu škody takýchto predmetov a to žiadnou formou. Zároveň môže byť stanovená paušálna pokuta až do výšky 1000Eur na zásielku splatná ihneď.
V prípade zadržania zásielky policajnými zložkami, colným úradom a inými inštitúciami štátnej správy, odosielateľ znáša všetky náklady, ktoré prepravcovi vznikli. Tieto zahŕňajú náklady na právne služby, náklady na prestoje, kompenzácie zákazníkom, ktorí utrpeli škodu alebo stratu z dôvodu prestojov a iné náklady, ktoré boli bezprostredne spôsobené nedodržaním obchodných a prepravných podmienok zo strany zákazníka tým, že zásielka obsahuje predmety vylúčené z prepravy. Zákazník je o výške týchto nákladov informovaný a je povinný tieto náklady zaplatiť neodkladne podľa pokynov prepravcu.

Prepravca má právo zásielku znehodnotiť, pokiaľ nie je možné ju doručiť príjemcovi, nie je možné ju vrátiť odosielateľovi ani objednávateľovi a nie je možné ju predať.
Prepravca má právo zásielku zničiť i pokiaľ bol jej obsah celkom znehodnotený a pokiaľ by obsah zásielky ohrozoval zdravie ľudí, alebo kvôli zabráneniu vzniku škody na majetku.
Objednávateľ, odosielateľ ani príjemca sa v prípade znehodnotenia alebo zničenia zásielky prepravcom na základe týchto obchodných a prepravných podmienok nemôže domáhať náhrady za znehodnotenú alebo zničenú zásielku.
Prepravca má zástavné právo k všetkým zásielkam, u ktorých od objednávateľa alebo ním poverenej osoby neobdržal úhradu za svoje služby a to až do doby kým príde k naplneniu všetkým záväzkov objednávateľa voči prepravcovi.

1.6. Cena a úhrada prepravy

Výška prepravného sa určuje podľa hmotnosti zásielky na základe platného cenníka zverejneného na www.trago.sk  v okamihu prijatia objednávky alebo dohodou prepravcu a odosielateľa. Pokiaľ sa jedná o zásielku atypickú, objemnú alebo ľahkú, môže sa cena určovať aj podľa objemu. Výpočet ceny určuje prepravca. Odosielateľ je povinný sa s cenníkom oboznámiť.

Prepravné uhrádza odosielateľ v okamihu preberania zásielky prepravcom, na základe prepravného listu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli vopred na inom spôsobe úhrady.
Poplatky za colný dlh, može uhradiť odosielateľ, alebo príjemca v hotovosti šoférovi. Výpočet výšky colného dlhu je zverejnení na www.trago.sk v časti BREXIT a cenník UK-SK/CZ.
Prepravca môže odosielateľa/príjemcu na základe splnomocnenia zastupovať v colnom konaní a uhradiť všetky platby spojené s colným konaním, najmä DPH a CLO. Prepravca je za tento úkon oprávnený účtovať zákazníka (objednávateľa) na základe zverejneného cenníka na www.trago.sk v časti cenník UK-SK/CZ.

Prepravný list musí obsahovať presnú hmotnosť zásielky zistenú prepravcom. Prepravné je možné hradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri preberaní zásielky od odosielateľa
 • v hotovosti pri doručení zásielky prijímateľovi

Odosielateľ/prijímateľ môže platiť za prepravu v eurách, českých korunách alebo britských librách. Ceny má prepravca určené v britských librách. Prepočet na inú peňažnú menu sa prepočíta podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) z predchádzajúceho dňa a celková suma môže byť navýšená o poplatok (2-10%) na pokrytie kurzových strát a rozdielov. Poplatok vypočíta prepravca.

Pri všetkých spôsoboch platby musí byť prepravné uhradené ešte pred doručením zásielky. V prípade, že prepravné nie je uhradené pred plánovaným doručením zásielky, zásielka nebude doručená kým nepríde k úhrade prepravného v plnej výške a prepravca bude požadovať príjemcu uhradiť aj náklady spojené s opätovným doručením zásielky, prípadne náklady na prestoje. Pokiaľ príjemca, alebo objednávateľ zásielky po doručení zásielky na miesto vykládky požaduje doručenie zásielky na inú adresu ako uvedenú v objednávke, je príjemca, alebo objednávateľ povinný uhradiť náklady s tým spojené. Doručiť zásielku na iné miesto vykládky ako uvedené v objednávke je možné len so súhlasom prepravcu. Prepravné za zásielku, ktorú nebolo možné doručiť príjemcovi a ktorá sa vráti späť odosielateľovi je povinný uhradit objednávateľ prepravy. Zásielka nebude vrátená odosielateľovi, pokiaľ nepríde k úhrade jednak prepravného za doručenie zásielky od odosielateľa k príjemcovi, jednak prepravného za vrátenie zásielky odosielateľovi.

1.7. Reklamačný poriadok a kompenzácie

Odosielateľ má právo reklamovať prípadnú stratu, poškodenie alebo meškanie zásielky, a to písomnou formou na korešpondenčnú adresu prepravcu, najneskôr však do 14 dní od termínu doručenia zásielky. Prepravca sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje neodkladne vyriešiť vzniknutú situáciu v prospech poškodenej strany.
K reklamácii je potrebné priložiť doklady o rozsahu a finančnej výške škody.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné poškodenie, alebo doručenie neúplnej zásielky bolo riadne zaznačené do prepravného listu, prípadne aby bol spísaný škodový protokol priamo pri doručení zásielky príjemcovi na miesto vykládky. Po odchode prepravcu z miesta vykládky a pokiaľ nepríde v jeho prítomnosti k zaznamenaniu poškodenej, prípadne neúplnej zásielky do prepravného listu, prípadne nebude spísaný škodový protokol, bude reklamácia zamietnutá z dôvodu nepreukázania škody.

Pokiaľ bude pri doručení zásielky zistené poškodenie zásielky, objednávateľ je povinný zabezpečiť zachovanie obalu zásielky a umožniť obhliadku poškodenej zásielky pracovníkom prepravcu.

Prepravca má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamácie na korešpondenčnú adresu prepravcu. Vybavením reklamácie sa rozumie vydanie rozhodnutia o reklamácii a jeho odoslaním na poštovú alebo emailovú adresu objednávateľa.

V prípade, že objednávateľ nepredloží spolu s reklamáciou doklady o vzniku, rozsahu a finančnej výške škody, bude prepravcom vyzvaný na doplnenie týchto dokladov v lehote 10 dní. Doba, počas ktorej prepravca čaká na doplnenie týchto dokladov objednávateľom sa nezapočítáva do lehoty na vybavenie reklamácie prepravcom. Pokiaľ objednávateľ nepredloží v lehote do 10 dní požadované doklady, má prepravca právo zamietnuť reklamáciu z dôvodu nepreukázania škody.

Pokiaľ si pri poškodení alebo strate zásielky uplatní objednávateľ nárok na náhradu škody vo výške ceny zásielky a prepravca celú sumu uhradí, prechádza vlastnícke právo k zásielke z objednávateľa na prepravcu.

V prípade, že by sa reklamácia mala týkať zásielky obsahujúcej položky vylúčené z prepravy podľa týchto obchodných a prepravných podmienok, bude takáto reklamácia prepravcom automaticky zamietnutá ako neopodstatnená.

Poistenie zásielky neobchodného charakteru je zahrnuté v cene prepravy. Výška poistnej sumy na jednu zásielku (môže byť aj súbor viacerých balíkov/vecí) je 200€. V prípade poistnej udalosti s hodnotou tovaru nižšou ako 200€, prepravca rozhodne individuálne o výške preplatenej škody.
Objednávateľ má právo si zásielku pripoistiť na vyššiu hodnotu, musí tak urobiť najneskôr pri objednávke, resp. pred vyzdvihnutím zásielky.

1.8. Záverečné ustanovenia:

Tieto Prepravné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu, do ktorého dobrovoľne vstupujú odosielateľ a prepravca. Tieto Prepravné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.10.2023 a platia až do odvolania. Prepravca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Prepravné podmienky.

2. Preprava zvierat

2.1. Definície:

Prepravca: TRAGO s.r.o., so sídlom: Tulská 3497/6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 53 958 250, DIČ: 2121546856, IČ DPH: SK2121546856, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 41876/S, v mene ktorej koná: Tomáš Lamper, konateľ.

Objednávateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, ktorá si objednala prepravu zvieraťa

Odosielateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste a na zásielke, ktorá zviera odosiela

Príjemca – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste a na zásielke, ktorá je oprávnená prepravované zviera prijať.

Zviera – živočích alebo staršie mnohobunkovce či metazoá určené na prepravu od odosielateľa k príjemcovi, ktorý prevzal prepravca, na poskytnutie služby a ktoré spĺňa všetky podmienky prepravy.

Prepravný list – je dokument, ktorého obsahom sú údaje o odosielateľovi, príjemcovi, údaje z pasu zvieraťa a cena za objednanú službu.

2.2. Objednávka, záloha

Objednávka na prepravu sa realizuje vyplnením objednávkového formulára na www.trago.sk. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Objednávateľ súhlasí s prepravnými podmienkami po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára. Objednať môže aj telefonicky, no prepravné podmienky si je povinný prečítať na www.trago.sk. Po prijatí objednávky cez telefón, objednávateľ automaticky súhlasí s prepravnými podmienkami.
Objednávka sa považuje za záväznú po zaslaní nevratnej zálohy 50% z celkovej sumy za prepravu a jej potvrdení prostredníctvom e-mailu, alebo telefonického dohovoru. Prepravca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Zákazník je o zrušení objednávky informovaný na emailovú adresu odosielateľa (resp. objednávateľa). V objednávke musia byť vyplnené nasledujúce údaje: Meno, priezvisko, tel. kontakt, adresa a emailová adresa odosielateľa a prijímateľa- objednávateľa. Ďalej je potrebné napísať požadovaný termín prepravy, druh zvieraťa, veľkosť použitej prepravky na prepravu a spôsob platby. Odoslaním objednávky, objednávateľ dobrovoľne vstupuje do zmluvného vzťahu s prepravcom, ktorý vzniká prevzatím zvieraťa prepravcom, podpísaním prepravného listu odosielateľom. Objednávku môže objednávateľ zrušiť pred dohodnutým termínom bez nároku pre vrátenie zálohy.

2.3. Preprava zvieraťa

Samotnú prepravu bude realizovať firma TRAGO s.r.o., prípadne náš prepravný partner. Cena za prepravu je zapísaná v prepravnom liste. Prepravca má všetky potrebné povolenia na prepravu zvierat v rámci EÚ a GB. Zvieratá sa prepravujú s potrebnými dokumentmi a vodič je povinný dbať na bezpečnosť a zdravie pri prevoze. Počas prepravy negarantujeme a neberieme žiadnu zodpovednosť za prípadné úmrtie spôsobené nedôslednosťou odosielateľa (napr. pri našom preberaní je zviera choré ale neprejavuje ešte žiadne príznaky), alebo zlým zdravotným stavom zvieraťa.

Prepravca je povinný informovať pri preberaní zvieraťa odosielateľa a pri doručení prijímateľa smskou alebo telefonicky aspoň 1 deň pred príchodom kedy bude určený odhadovaný čas príchodu šoféra. Prepravca je povinný oznámiť objednávateľovi prípadné meškanie, či už prevzatia alebo doručenia zvieraťa z dôvodov poruchy vozidla, nepriaznivého počasia, colnej kontroly, upchatej cestnej premávky. Prepravca prevezme zviera od odosielateľa zväčša na adrese uvedenej v objednávke, alebo na vopred dohodnutom inom mieste ak to prepravca odsúhlasí (prvé uzamykateľné dvere do dvora/paneláku). Prepravca je povinný vyplniť prepravný list podľa aktuálnych údajov a nechať kópiu odosielateľovi a príjemcovi. Prepravca je povinný skontrolovať pas zvieraťa, pred prevzatím a zapísať potrebné údaje do prepravného listu.

Ak pri nakladaní alebo počas prepravy budú zistené nedostatky v dokumentoch (v pase zvieraťa),pripadne nastane ina situacia, pre ktoru nebude môcť zviera pokračovať v plánovanej trase, prepravca má právo si účtovať ďalšie poplatky za extra administratívne úkony a ďalšie zvýšené náklady. Ceny sú uvedené v prepravných podmienkach v 4. bode. V prípade, ak pas má nedostatky, pripadne nastane ina situacia, ktora zabraňujú ďalšej preprave, zviera bude musieť byť umiestnené v hoteli pre zvieratá, zákazník je povinný o zviera sa postarať. Pri vzniku uvedených situácií je zákazník vždy telefonicky kontaktovaný prepravcom. Prepravujúca firma nevracia náklady spojené s prepravou, nakoľko k porušeniu zmluvy došlo zo strany zákazníka a nie prepravcu.

Ak vzniknú dodatočné náklady (z titulu nedostatkov v dokumentoch zvieraťa, ktoré sa dajú odstrániť tak, aby zviera mohlo v plánovanej trase pokračovať) zákazník alebo ním poverená osoba, má povinnosť tieto náklady uhradiť najneskôr pri odovzdaní zvieraťa prijímateľovi.

Prepravca je povinný doručiť zviera po prvé uzamykateľné dvere, na adresu príjemcu, prípadne na miesto, na ktorom sa nachádza osoba oprávnená zviera prevziať, len ak to prepravca vopred odsúhlasí.

Zviera sa považuje za doručené v okamihu, keď príjemca svojim podpisom na prepravný list potvrdzuje prevzatie zvieraťa. Príjemca svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že zviera bolo prevzaté bez zranenia a bez akejkoľvek ujmy na zdraví. V prípade, že príjemca nie je pri prevzatí zvieraťa zastihnuteľný a nie je možné sa s ním skontaktovať iným spôsobom, zviera môže prepravca doručiť do najbližšieho zariadenia pre pobyt zvierat. Náklady s týmto zariadením znáša objednávateľ, prípadne po dohode prijímateľ. V tomto prípade je prijímateľ oboznámený so situáciu smskou, prípadne kontaktujeme odosielateľa v danej veci.

2.4. Cena a úhrada prepravy

Výška prepravného sa určuje podľa veľkosti použitej prepravky na základe platného cenníka zverejneného na www.trago.sk  v okamihu prijatia objednávky alebo dohodou prepravcu a odosielateľa. Odosielateľ je povinný sa s cenníkom oboznámiť.
Prepravné uhrádza odosielateľ najneskôr v okamihu preberania zvieraťa prepravcom, na základe prepravného listu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli vopred na inom spôsobe úhrady.

Prepravné je možné hradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri preberaní zvieraťa od odosielateľa
 • platba bankovým prevodom najneskôr 1 deň pred prevzatím zvieraťa od odosielateľa
 • platba cez Paypal najneskôr 1 deň pred prevzatím zvieraťa od odosielateľa

Odosielateľ/prijímateľ môže platiť za prepravu v eurách, českých korunách alebo britských librách. Ceny má prepravca určené v britských librách. Prepočet na inú peňažnú menu sa prepočíta podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) z predchádzajúceho dňa a celková suma môže byť navýšená o poplatok (2-10%) na pokrytie kurzových strát a rozdielov. Poplatok vypočíta prepravca.

Pri všetkých spôsoboch platby musí byť prepravné uhradené ešte pred samotnou prepravou.

Ceny v prípade nedostatočne pripraveného pasu zvieraťa na prepravu:

 • vybavenie nového pasu na št. hranici £150/180EUR
 • doplnenie potrebných údajov do pasu od veterinára na št. hranici £100/120EUR
 • doplnenie potrebných údajov do pasu £30/35EUR
 • iné nedostatky cena dohodou

Pokiaľ príjemca, alebo objednávateľ služby po doručení zvieraťa na miesto vykládky požaduje doručenie zvieraťa na inú adresu ako uvedenú v objednávke, je príjemca, alebo objednávateľ povinný uhradiť náklady s tým spojené. Doručiť zviera na iné miesto vykládky ako uvedené v objednávke je možné len so súhlasom prepravcu.

2.5. Reklamačný poriadok a kompenzácie:

Odosielateľ má právo reklamovať prípadnú stratu, zranenie alebo meškanie doručenia zvieraťa, a to písomnou formou na korešpondenčnú adresu prepravcu, najneskôr však do 14 dní od termínu doručenia zvieraťa. Prepravca sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje neodkladne vyriešiť vzniknutú situáciu v prospech poškodenej strany.
K reklamácii je potrebné priložiť doklady o rozsahu a finančnej výške škody.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné zranenie bolo riadne zaznačené do prepravného listu. Po odchode prepravcu z miesta vykládky a pokiaľ nepríde v jeho prítomnosti k zaznamenaniu zraneného zvieraťa do prepravného listu, bude reklamácia zamietnutá z dôvodu nepreukázania zranenia.

Prepravca má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamácie na korešpondenčnú, adresu prepravcu. Vybavením reklamácie sa rozumie vydanie rozhodnutia o reklamácii a jeho odoslaním na poštovú alebo emailovú adresu objednávateľa.

V prípade, že objednávateľ nepredloží spolu s reklamáciou doklady o vzniku, rozsahu a finančnej výške škody, bude prepravcom vyzvaný na doplnenie týchto dokladov v lehote 10 dní. Doba, počas ktorej prepravca čaká na doplnenie týchto dokladov objednávateľom sa nezapočítáva do lehoty na vybavenie reklamácie prepravcom. Pokiaľ objednávateľ nepredloží v lehote do 10 dní požadované doklady, má prepravca právo zamietnuť reklamáciu z dôvodu nepreukázania škody.

Pri zranení, alebo strate zvieraťa má právo objednávateľ žiadať od prepravcu finančnú kompenzáciu. Pokiaľ si pri zranení alebo strate zvieraťa uplatní objednávateľ nárok na náhradu škody vo výške ceny zvieraťa a prepravca celú sumu uhradí, prechádza vlastnícke právo k zvieraťu z objednávateľa na prepravcu.

V prípade, že by sa reklamácia mala týkať zvieraťa, ktoré nespĺňalo podmienky na prepravu podľa týchto obchodných a prepravných podmienok, bude takáto reklamácia prepravcom automaticky zamietnutá ako neopodstatnená.

2.6. Záverečné ustanovenia:

Tieto Prepravné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu, do ktorého dobrovoľne vstupujú odosielateľ a prepravca. Tieto Prepravné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2022 a platia až do odvolania. Prepravca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Prepravné podmienky.

3. Preprava vozidiel

3.1. Definície

Prepravca: TRAGO s.r.o., so sídlom: Tulská 3497/6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 53 958 250, DIČ: 2121546856, IČ DPH: SK2121546856, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 41876/S, v mene ktorej koná: Tomáš Lamper, konateľ.

Objednávateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, ktorá si objednala prepravu vozidla

Odosielateľ – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste, ktorá vozidlo odosiela

Príjemca – je fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste, ktorá je oprávnená vozidlo prijať.

Vozidlo – je dopravný prostriedok pohybujúci sa na kolesách alebo pásoch po súši určený na prepravu od odosielateľa k príjemcovi, ktorý prevzal prepravca, na poskytnutie služby a ktorý spĺňa všetky podmienky prepravy.

Prepravný list – je dokument, ktorého obsahom sú údaje o odosielateľovi, príjemcovi, typ vozidla, VIN číslo a cena za objednanú službu.

3.2. Objednávka: 

Objednávka na prepravu sa realizuje vyplnením objednávkového formulára na www.trago.sk. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Objednávateľ súhlasí s prepravnými podmienkami po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára. Objednať môže aj telefonicky, no prepravné podmienky si je povinný prečítať na www.trago.sk. Po prijatí objednávky cez telefón, objednávateľ automaticky súhlasí s prepravnými podmienkami.
Objednávka sa považuje za záväznú po zaslaní zálohy 80GBP/100EUR prepravcovi a jej potvrdení prostredníctvom e-mailu, alebo telefonického dohovoru. Prepravca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Zákazník je o zrušení objednávky informovaný na emailovú adresu odosielateľa (resp. objednávateľa). V objednávke musia byť vyplnené nasledujúce údaje: Meno, priezvisko, tel. kontakt, adresa a emailová adresa odosielateľa a prijímateľa- objednávateľa. Ďalej je potrebné napísať požadovaný termín prepravy, typ a hmotnosť vozidla, prípadne rozmery a spôsob platby. Odoslaním objednávky, objednávateľ dobrovoľne vstupuje do zmluvného vzťahu s prepravcom, ktorý vzniká prevzatím vozidla prepravcom, podpísaním prepravného listu odosielateľom. Objednávku môže objednávateľ zrušiť zaslaním e-mailu najneskôr 21 dní pred dohodnutým termínom vyzdvihnutia vozidla. V tomto prípade prepravca neúčtuje zákazníkovi žiadny storno poplatok za zrušenie objednávky. Objednávku môže objednávateľ zrušiť zaslaním e-mailu menej ako 21 dni pred dohodnutým termínom bez nároku pre vrátenie zálohy.

3.3. Vozidlo

Nesmie obsahovať: Cigarety, tabak, alkohol, strelné zbrane a náboje, nebezpečný tovar, na ktorý je nutné špeciálne povolenie, umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, vzácne predmety (zlato, striebro), chemikálie, rádioaktívne látky, rastliny, zvieratá, osobné a cestovné doklady, potraviny s krátkou záručnou lehotou, mrazené potraviny a nedostatočne zatvorené tekutiny.

Údaje o vozidle uvedené v objednávkovom formulári (typ auta, hmotnosť,…) sa musia zhodovať so skutočným stavom vozidla.  Max. rozmery vozidla môžu byt: dĺžka 6m šírka 2,8m (šírka vonkajšieho kraja kolies 2m), výška 2,5m, max hmotnosť nákladu je 2,5t.

Prepravca má právo odmietnuť prevzatie vozidla od odosielateľa, pokiaľ prepravca zistí, že vozidlo nespĺňa náležitosti uvedené v týchto prepravných podmienkach. Vozidlo musí byť náležite pripravené na prepravu. Vozidlo môže byť nepojazdné, ale musí byť možné ho navijakom vytiahnuť na príves.

Majiteľ vozidla (objednávateľ) zabezpečí, aby spolu s vozidlom odovzdal pri nakládke aj technický preukaz vozidla a kľúče od vozidla.

Prepravca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas prepravy na základe zlého technického stavu vozidla. Prepravca má právo kedykoľvek vozidlo otvoriť a skontrolovať.

3.4. Prevzatie a doručenie vozidla

Prepravca je povinný informovať pri preberaní vozidla odosielateľa a pri doručení vozidla prijímateľa smskou alebo telefonicky aspoň 1 deň pred príchodom kedy bude určený odhadovaný čas príchodu šoféra. Prepravca je povinný oznámiť objednávateľovi prípadné meškanie, či už prevzatia alebo doručenia vozidla z dôvodov poruchy odťahového vozidla, nepriaznivého počasia, colnej kontroly, upchatej cestnej premávky. Prepravca prevezme vozidlo od odosielateľa zväčša na adrese uvedenej v objednávke, alebo na vopred dohodnutom inom mieste ak to prepravca odsúhlasí. Prepravca je povinný vyplniť prepravný list podľa aktuálnych údajov a nechať kópiu odosielateľovi a príjemcovi. Prepravca je povinný doručiť vozidlo na adresu príjemcu, prípadne na miesto, na ktorom sa nachádza osoba oprávnená vozidlo prevziať, len ak to prepravca vopred odsúhlasí.

Vozidlo sa považuje za doručené v okamihu, keď príjemca svojim podpisom na prepravný list potvrdzuje prevzatie vozidla. Príjemca svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že vozidlo bolo prevzaté bez poškodenia. V prípade, že príjemca nie je pri prevzatí vozidla zastihnuteľný a nie je možné sa s ním skontaktovať iným spôsobom, auto bude vyložené v našich skladových priestoroch. Za každý začatý deň skladovania budeme objednávateľa účtovať 50EUR/40GBP. V prípade doručenia prepravovaného vozidla na sklad, prepravca nie je ďalej povinný vozidlo doručiť na adresu prijímateľa. Ak objednávateľ nezaplatí za prepravu a skladné najneskôr do 90 dní, vozidlo sa automaticky stáva majetkom prepravcu.

3.5. Preprava vozidla a zodpovednosť za obsah vo vozidle

Preprava vozidla trvá zväčša 1 až 3 dní od dňa naloženia a môže sa náležite predĺžiť v prípade neočakávaných udalostí, ako sú živelné pohromy, meškanie trajektu, extrémne zlé počasie, porucha na aute, štrajk, atď. Pokiaľ prepravca zistí, že vozidlo obsahuje predmety vylúčené z prepravy, má právo tieto predmety zadržať, znehodnotiť alebo aj zničiť. Zákazník nemá právo na ich navrátenie ani na žiadnu náhradu škody takýchto predmetov a to žiadnou formou. Zároveň môže byť stanovená paušálna pokuta až do výšky 1000Eur.

V prípade zadržania vozidla/vecí z vozidla policajnými zložkami, colným úradom a inými inštitúciami štátnej správy, odosielateľ (objednávateľ) znáša všetky náklady, ktoré prepravcovi vznikli. Tieto zahŕňajú náklady na právne služby, náklady na prestoje, kompenzácie zákazníkom, ktorí utrpeli škodu alebo stratu z dôvodu prestojov a iné náklady, ktoré boli bezprostredne spôsobené nedodržaním obchodných a prepravných podmienok zo strany zákazníka. Zákazník je o výške týchto nákladov informovaný a je povinný tieto náklady zaplatiť neodkladne podľa pokynov prepravcu.

Prepravca má zástavné právo k vozidlu, u ktorého od objednávateľa alebo ním poverenej osoby neobdržal úhradu za svoje služby a to až do doby kým pride k naplneniu všetkým záväzkov objednávateľa voči prepravcovi.

3.6. Cena a úhrada prepravy

Výška prepravného sa určuje individuálne podľa typu a hmotnosti vozidla, miesta nakládky a doručenia. Výpočet ceny určuje prepravca. Odosielateľ je povinný sa s cenníkom oboznámiť.
Prepravné uhrádza odosielateľ v okamihu preberania vozidla prepravcom, na základe prepravného listu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli vopred na inom spôsobe úhrady.
Prepravné je možné hradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri preberaní vozidla od odosielateľa
 • v hotovosti pri doručení vozidla prijímateľovi
 • platba bankovým prevodom najneskôr 1 deň pred doručením
 • platba cez Paypal najneskôr 1 deň pred doručením

Odosielateľ/prijímateľ môže platiť za prepravu v eurách, českých korunách alebo britských librách. Ceny má prepravca určené v britských librách. Prepočet na inú peňažnú menu sa prepočíta podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) z predchádzajúceho dňa a celková suma môže byť navýšená o poplatok (2-10%) na pokrytie kurzových strát a rozdielov. Poplatok vypočíta prepravca.
Pri všetkých spôsoboch platby musí byť prepravné uhradené ešte pred doručením vozidla. V prípade, že prepravné nie je uhradené pred plánovaným doručením vozidla, vozidlo nebude doručená kým nepríde k úhrade prepravného v plnej výške a prepravca bude požadovať príjemcu (objednávateľa) uhradiť aj náklady spojené s opätovným doručením vozidla, prípadne náklady za skladné. Pokiaľ príjemca, alebo objednávateľ vozidla po doručení vozidla na miesto vykládky požaduje doručenie vozidla na inú adresu ako uvedenú v objednávke, je príjemca, alebo objednávateľ povinný uhradiť náklady s tým spojené. Doručiť vozidlo na iné miesto vykládky ako uvedené v objednávke je možné len so súhlasom prepravcu.

3.7. Reklamačný poriadok a kompenzácie

Odosielateľ má právo reklamovať prípadnú stratu, poškodenie alebo meškanie doručenia vozidla, a to písomnou formou na korešpondenčnú adresu prepravcu, najneskôr však do 14 dní od termínu doručenia vozidla. Prepravca sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje neodkladne vyriešiť vzniknutú situáciu v prospech poškodenej strany.

K reklamácii je potrebné priložiť doklady o rozsahu a finančnej výške škody.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby poškodenie bolo riadne zaznačené do prepravného listu, prípadne aby bol spísaný škodový protokol priamo pri doručení vozidla príjemcovi na miesto vykládky. Po odchode prepravcu z miesta vykládky a pokiaľ nepríde v jeho prítomnosti k zaznamenaniu poškodeného vozidla do prepravného listu, prípadne nebude spísaný škodový protokol, bude reklamácia zamietnutá z dôvodu nepreukázania škody.

Pokiaľ bude pri doručení vozidla zistené jeho poškodenie, objednávateľ je povinný umožniť obhliadku poškodeného vozidla pracovníkom prepravcu.

Prepravca má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamácie na korešpondenčnú, adresu prepravcu. Vybavením reklamácie sa rozumie vydanie rozhodnutia o reklamácii a jeho odoslaním na poštovú alebo emailovú adresu objednávateľa.

V prípade, že objednávateľ nepredloží spolu s reklamáciou doklady o vzniku, rozsahu a finančnej výške škody, bude prepravcom vyzvaný na doplnenie týchto dokladov v lehote 10 dní. Doba, počas ktorej prepravca čaká na doplnenie týchto dokladov objednávateľom sa nezapočítáva do lehoty na vybavenie reklamácie prepravcom. Pokiaľ objednávateľ nepredloží v lehote do 10 dní požadované doklady, má prepravca právo zamietnuť reklamáciu z dôvodu nepreukázania škody.

Pokiaľ si pri poškodení alebo strate vozidla uplatní objednávateľ nárok na náhradu škody vo výške ceny vozidla a prepravca celú sumu uhradí, prechádza vlastnícke právo k vozidlu z objednávateľa na prepravcu.

V prípade, že by sa reklamácia mala týkať vozidla, ktoré obsahovalo položky vylúčené z prepravy podľa týchto obchodných a prepravných podmienok, bude takáto reklamácia prepravcom automaticky zamietnutá ako neopodstatnená.

Poistenie prepravovaného vozidla je zahrnuté v cene prepravy do výšky 20 000€.
Objednávateľ má právo si vozidlo pripoistiť na vyššiu hodnotu, musí tak urobiť najneskôr pri objednávke, resp. pred vyzdvihnutím vozidla v dostatočnom predstihu. Objednávateľ má právo si vozidlo pripoistiť vo vlastnej réžii.

3.8. Záverečné ustanovenia

Tieto Prepravné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu, do ktorého dobrovoľne vstupujú odosielateľ a prepravca. Tieto Prepravné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2023 a platia až do odvolania. Prepravca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Prepravné podmienky.

4. Sťahovanie

4.1. Definície

Prepravca: TRAGO s.r.o., so sídlom: Tulská 3497/6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 53 958 250, DIČ: 2121546856, IČ DPH: SK2121546856, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 41876/S, v mene ktorej koná: Tomáš Lamper, konateľ.

Objednávateľ: fyzická alebo Právnická osoba, ktorá si u Prepravcu objednala prepravu sťahovania.

Odosielateľ: fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste ako odosielateľ.

Prijímateľ: fyzická alebo Právnická osoba, uvedená v prepravnom liste ako prijímateľ.

Sťahovanie – týmto pojmom sa rozumie poskytovanie služieb Prepravcu na základe objednávky úžitkového vozidla (úložný priestor vozidla) Prepravcu, za účelom presťahovania nákladu najmä osobného majetku z bydliska v jednej krajine na územie do inej krajiny formou cestnej prepravy, pričom tento náklad, ktorý prevzal Prepravca je určený na prepravu od odosielateľa k príjemcovi a ktorý spĺňa všetky podmienky prepravy vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

Prepravný list – je záväzný dokument, ktorého obsahom sú najmä údaje o odosielateľovi, prijímateľovi, tovare, množstve a váhe tovaru, resp. nákladu určeného na prepravu v rámci poskytovania služby sťahovania a údaj o cene za objednanú službu.

Účelom týchto prepravných podmienok (ďalej aj len „PP“) je jasne a zrozumiteľne informovať objednávateľa a prijímateľa služieb spoločnosti TRAGO, s.r.o. a poskytnúť im všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ich poučiť o povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, spôsobe realizácie prepravy, ako aj o reklamačnom poriadku.

PP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov spoločnosti TRAGO, s.r.o. prostredníctvom elektronického obchodu www.trago.sk.

 

4.2. Objednávka

4.2.1. Objednávka na prepravu sa realizuje vyplnením elektronického objednávkového formulára na www.trago.sk spracovaný elektronickým systémom. V objednávke musia byť vyplnené nasledujúce údaje: Meno, priezvisko, tel. kontakt, celá adresa a emailová adresa odosielateľa a prijímateľa- objednávateľa. Ďalej je potrebné napísať požadovaný termín prepravy, odhadovanú hmotnosť posielaných balíkov/vecí, obsah balíkov.

4.2.2. Objednávateľ vyplnením a odoslaním objednávky má možnosť udeliť súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na stanovený účel realizácie prepravy vrátane nevyhnutných úkonov na účely colnej deklarácie v rozsahu vyžadovanom príslušným colným úradom. Následne v objednávkovom formulári označí políčko: „Súhlasím so spracovaním osobných údajov.“

4.2.3. Objednávateľ udeľuje súhlas so znením týchto prepravných podmienok vyplnením a odoslaním objednávkového formulára a zároveň vyhlasuje, že pred odoslaním objednávkového formuláru sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom prepravných podmienok a ich obsahu v plnom rozsahu porozumel. Následne v objednávkovom formulári označí políčko: „Oboznámil som sa so zmenami, týkajúcimi sa prepravy po BREXITe a súhlasím s PODMIENKAMI PREPRAVY“.

4.2.4. Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby objednávateľ v elektronickom objednávkovom formulári stlačil tlačidlo s názvom „Odošli“, čím výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za prepravu v súlade s prepravnými podmienkami Prepravcu.

4.2.5. Objednávku je možné zadať aj telefonicky s tým, že objednávateľ je povinný vopred si prečítať tieto prepravné podmienky. V rámci telefonickej objednávky, objednávateľ vyjadrí ústny súhlas s prepravnými podmienkami. Následne bude ústna objednávka potvrdená Prepravcom prostredníctvom e-mailu, pričom Prepravca zároveň zašle v prílohe tohto e-mailu písomný dokument – odpoveď na dopyt s uvedením základných okolností prepravy a jedno vyhotovenie týchto prepravných podmienok.

4.2.6. Objednávka sa považuje za záväznú po uhradení zálohovej platby a potvrdení Prepravcom prostredníctvom e-mailu, alebo telefonického dohovoru. V prípade potvrdenia e-mailom, toto slúži ako potvrdenie o uzavretí zmluvy, pričom Prepravca zároveň zašle v prílohe tohto e-mailu písomný dokument – odpoveď na dopyt s uvedením základných okolností prepravy.

4.2.7. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy. Zmluva vzniká na základe potvrdenia objednávky zo strany Prepravcu, ktoré bude zaslané objednávateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu.

4.2.8. Rezervácia vybraného termínu uvedeného v objednávkovom formulári alebo oznámeného telefonicky je účinná až zaplatením nevratnej zálohy podľa bodu 4.6.1 Nevratná záloha a cena prepravy, písm. b týchto prepravných podmienok.

4.2.9. Z uvedenej zmluvy vznikne Prepravcovi povinnosť prepravu vykonať za súčasného splnenia povinností objednávateľa a odosielateľa a na strane objednávateľa a odosielateľa povinnosť dohodnutú nakládku zásielky riadne pripraviť a odovzdať a zaplatiť Prepravcovi dohodnutú cenu.

4.3. Veci a vozidlá 

Vo vozidle je zakázané prepravovať: 

Cigarety, tabak, alkohol, strelné zbrane a náboje, nebezpečný tovar, na ktorý je nutné špeciálne povolenie, umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, vzácne predmety (zlato, striebro), chemikálie, rádioaktívne látky, rastliny, osobné a cestovné doklady, potraviny s krátkou záručnou lehotou, mrazené potraviny a nedostatočne zatvorené tekutiny, mäso, mliečne výrobky, v závislosti od právnych predpisov cieľovej/počiatočnej destinácie. Odosielateľ nesmie uvedené predmety zabaliť do prepravovanej zásielky. V prípade porušenia tejto povinnosti je Odosielateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Eur za porušenie povinnosti zákazu prepravovať tieto predmety. Uplatnením práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo spoločnosti TRAGO, s.r.o. na náhradu škody, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. V prípade, že spoločnosť TRAGO, s.r.o. bude čeliť akýmkoľvek ďalším sankciám v súvislosti s prepravou zásielky objednávateľa, povinný sa ju zaväzuje uhradiť prepravcovi v plnom rozsahu.

Rozmery a nosnosti vozidiel spoločnosti TRAGO, s.r.o.:

– 3x Fiat Ducato L4H3, rozmery nákladného priestoru: dĺžka 4m, šírka 1,8m, výška 2,1m, max hmotnosť nákladu 1,25t.

Prepravca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, ak je tovar nedostatočne a nevhodne zabalený v plastovej krabici, alebo krehký tovar je zabalený v plátennej, igelitovej, alebo inej nespevnenej taške, prípadne tovar nie je vôbec chránený proti poškodeniu. Prepravované veci je odosielateľ povinný zabaliť tak, aby sa pri preprave minimalizovalo možné poškodenie tovaru, vozidla, či spôsobenie ujmy na zdraví vodiča a tretích osôb. Prepravca má právo kedykoľvek zásielku otvoriť a skontrolovať.

Objednávateľ prehlasuje, že hmotnosť ním zasielanej zásielky je správne uvedená v objednávkovom formulári a zároveň prehlasuje, že zodpovedá za akékoľvek sankcie, ktoré by mohli byť prepravcovi uložené v súvislosti s vyššou hmotnosťou zásielky ako deklaroval vo formulári. Týmto sa objednávateľ zároveň zaväzuje uhradiť prepravcovi sankciu, ktorá mu bude uložená v súvislosti s preťažením vozidla. Pri nutnosti zabezpečiť druhé vozidlo na prepravu z dôvodu veľkého preťaženia, je objednávateľ povinný uhradiť prepravcovi všetky náklady spojené so zabezpečením a prepravou druhým vozidlom.

Prepravca má právo odmietnuť prevzatie zásielky od odosielateľa, pokiaľ prepravca zistí, že zásielka nespĺňa náležitosti uvedené v týchto prepravných podmienkach. V prípade odmietnutia nakládky je objednávateľ – odosielateľ povinný zaplatiť Prepravcovi všetky náklady spojené s realizáciou prepravy, ktoré Prepravcovi vznikli a Prepravca je oprávnený tieto náklady v plnom rozsahu uspokojiť z uhradenej ceny za prepravu.

4.4. Prevzatie a doručenie tovaru/sťahovania

4.4.1. Prepravca s objednávateľom sa musia vopred dohodnúť na presný deň a čas nakládky a vykládky. Prepravca je povinný oznámiť objednávateľovi prípadné meškanie z dôvodov poruchy vozidla, nepriaznivého počasia, colnej kontroly, kolón a kolízií v rámci cestnej premávky a pod. Prepravca prevezme tovar bez pomoci šoféra, ak vopred nebolo dohodnuté inak. Šofér je zodpovedný len za ukladanie balíkov/tovaru vo vozidle. Objednávateľ je povinný si zabezpečiť pomocníkov, najlepšie 2-7 ľudí pre rýchle a efektívne nakladanie a vykladanie. Nakládka a vykládka môže trvať najviac 3 hodiny. Po 3 hodinách, prípadne na požiadanie zákazníka, je šofér oprávnený pomôcť s nakládkou/vykládkou, táto služba je spoplatnená sumou 50GBP/60EUR pri nakládke ako aj pri vykládke. Pri nakládke ktorá presiahne časový interval 3 hodiny, je prepravca oprávnený účtovať 40€ za každú začatú hodinu ako stojné. Prepravca (šofér) je povinný vyplniť prepravný list podľa aktuálnych údajov a nechať kópiu odosielateľovi a príjemcovi. Prepravca je povinný doručiť tovar po prvé uzamykateľné dvere, na adresu príjemcu, prípadne na miesto, na ktorom sa nachádza osoba oprávnená tovar prevziať, len ak to prepravca vopred odsúhlasí.

4.4.2. Zásielka (sťahovaný tovar a veci) sa považuje za doručenú v okamihu, keď príjemca svojim podpisom na prepravnom liste potvrdzuje prevzatie. Príjemca svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že všetky veci prevzal bez poškodenia a obsah sťahovania je rovnaký ako pri nakládke. Ak z akýchkoľvek dôvodov je nevyhnutné, aby príjemca osobne prebral balík(y) a zaplatil za prepravu, a nebude možné sa s ním dohodnúť na dni/čase, prípadne si nevie zabezpečiť miesto/ľudí, kde by sme balíky mohli bezpečne odovzdať, veci budú uskladnené v našom skladovom priestore, prípadne v priestore inej skladovej spoločnosti. Za každý začatý deň skladovania sa objednávateľovi účtuje skladné vo výške 20GBP / 25 EUR ak nie je dohodnuté inak. Akonáhle veci uskladníme, doručenie týchto vecí na požadovanú adresu bude spoplatnené sumou 0.50 EUR/km (obidva smery z Banskej Bystrice).

4.5. Preprava sťahovania, zodpovednosť za obsah a znehodnotenie obsahu

 

4.5.1 Trvanie prepravy

Preprava sťahovania trvá obvykle 1 až 3 dni od dňa naloženia a môže sa náležite predĺžiť v prípade neočakávaných udalostí, ako sú živelné pohromy, meškanie trajektu, extrémne zlé počasie, porucha na aute, štrajk, nedostatok v sprievodných dokumentoch tvoriacich prílohy k colnému konaniu, nedodanie všetkých informácií od objednávateľa, neposkytnutie súčinnosti objednávateľom alebo príjemcom, resp. iné konanie objednávateľa alebo príjemcu a pod. Objednávateľ – odosielateľ je povinný predĺženie trvania prepravy z uvedených dôvodov akceptovať, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade predĺženia trvania prepravy z dôvodu, že došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti, resp. udalosti vis maior (napr. v súvislosti s covid pandémiou) a pod., bude Prepravca o tomto obratom informovať objednávateľa za účelom dohody o ďalšom postupe pri doručení a úprave termínu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.


4.5.2 Obsah zásielky

Ak Prepravca zistí, že poslaný tovar obsahuje predmety vylúčené z prepravy, má právo tieto predmety zadržať, znehodnotiť alebo v krajnom prípade aj zničiť na náklady objednávateľa. Objednávateľ – odosielateľ nemá právo na ich vrátenie ani na žiadnu náhradu škody takýchto predmetov, a to žiadnou formou. Prepravca má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- Eur voči objednávateľovi, resp. odosielateľovi za porušenie povinnosti zákazu prepravovať predmety vylúčené z prepravy. Uplatnením práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo spoločnosti TRAGO, s.r.o. na náhradu škody, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.

V prípade zadržania tovaru (zásielky sťahovaných vecí) policajnými zložkami, colným úradom a inými inštitúciami štátnej správy, odosielateľ (objednávateľ) znáša všetky náklady, ktoré prepravcovi v tejto súvislosti vznikli. Tieto zahŕňajú náklady na právne služby, náklady na prestoje, náklady na dopravu, kompenzácie zákazníkom, ktorí utrpeli škodu alebo stratu z dôvodu prestojov a iné náklady, ktoré boli bezprostredne spôsobené nedodržaním prepravných podmienok zo strany odosielateľa (objednávateľa) alebo tretích osôb zabezpečených odosielateľom (objednávateľom) na odovzdanie / prebratie zásielky tým, že tovar obsahuje predmety vylúčené z prepravy. Odosielateľ (objednávateľ) je o výške týchto nákladov informovaný a je povinný tieto náklady zaplatiť v lehote do 5 dní od výzvy, podľa pokynov Prepravcu.

Odosielateľ / Objednávateľ je povinný uhradiť pokuty za preťaženie vozidla, ktoré boli udelené Prepravcovi príslušnými orgánmi v prípade preťaženia nosnosti daného vozidla z dôvodu na strane odosielateľa / objednávateľa (najmä uvedením nepravdivých údajov o váhe jednotlivých vecí, a to bez ohľadu na vedomosť a zavinenie objednávateľa). Za správnosť údajov o váhe prepravovaných vecí, ktoré tvoria sťahovaný náklad zodpovedá výlučne odosielateľ (objednávateľ).

Prepravca má právo veci znehodnotiť, pokiaľ nie je možné ich doručiť̌ príjemcovi, nie je možné ich vrátiť odosielateľovi ani objednávateľovi a nie je možné ich predať, prípadne by obsah vecí ohrozoval zdravie ľudí, alebo kvôli zabráneniu vzniku škody na majetku. Objednávateľ je povinný uhradiť spoločnosti TRAGO, s.r.o. akúkoľvek ujmu, ktorú dopravca utrpí v súvislosti s likvidáciou zásielky, najmä vrátenie nákladov spojených s likvidáciou zásielky.

Objednávateľ, odosielateľ ani príjemca sa v prípade znehodnotenia alebo zničenia zásielky prepravcom na základe týchto prepravných podmienok nie je oprávnený domáhať sa náhrady za znehodnotené alebo zničené veci, ak bol objednávateľ, odosielateľ ani príjemca nečinný, resp. nedostupný a neposkytol prepravcovi primeranú súčinnosť.

4.6. Cena a úhrada prepravy

4.6.1 Nevratná záloha a cena prepravy

 1. Celkovú výšku prepravného určuje Prepravca podľa vzdialenosti požadovanej prepravy. Cena prepravy je vždy oznámená objednávateľovi individuálne – prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Objednávateľ je povinný sa s cenou oboznámiť. 

 1. Pre rezervovanie termínu prepravy je objednávateľ povinný vopred zaplatiť nevratnú zálohu vo výške 200GBP /240 EUR (ďalej len „nevratná záloha“). Rezervácia vybraného termínu je účinná až zaplatením tejto zálohy.

Uhradená nevratná záloha predstavuje cenu za služby poskytnuté po obdržaní objednávky našou spoločnosťou, vrátane rezervácie termínu a objednávateľovi sa v dôvodoch vymedzených týmito prepravnými podmienkami nevracia. Naša spoločnosť je oprávnená započítať si nevratnú zálohu v plnej sume oproti jej pohľadávke vzniknutej z titulu náhrady za stratu času, škody spočívajúcej v prepadnutej rezervácii termínu, resp. súvisiacich administratívnych úkonov, poskytnutých telefonických konzultáciách a služieb poskytnutých našou spoločnosťou po obdržaní objednávky.

 1. Objednávka sa považuje za záväznú po jej uhradení zálohy podľa bodu 4.6.1, bod b) v plnom rozsahu a potvrdení prostredníctvom e-mailu, alebo telefonického dohovoru.

 2. Pre úspešné vyclenie tovaru je v colnej deklarácii zo strany colného úradu požadovaná aj obchodná faktúra za realizáciu prepravy. Po uhradení platby bude objednávateľovi zaslaná faktúra (doklad o zaplatení), ktorá je súčasťou colného konania. Z tohto dôvodu je potrebné zaplatiť celkovú cenu prepravy vopred v lehote stanovenej Prepravcom.

 1. V prípade ak sa zákazník (objednávateľ) rozhodne objednávku zrušiť viac ako:


– 30 kalendárnych dní od dátumu nakládky sťahovania, bude mu vrátená celá cena prepravy, s výnimkou nevratnej zálohy.


– 14 kalendárnych dní od dátumu nakládky sťahovania, bude mu vrátená polovica (50%) ceny prepravy.


– v čase od: deň nakládky – 13 dní pred nakládkou, bude mu vrátených 20% z celkovej ceny prepravy.

Vyššie uvedené termíny a čiastočné vrátenie cien prepravy môže byť vzhľadom na dôvody, okolnosti zmarenia, resp. zrušenia objednávky individuálne upravené a posúdené.


Prepravca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť bez udania dôvodu v dostatočnom časovom predstihu. Uhradenú sumu za službu vrátime objednávateľovi do 7 pracovným dní od dátumu zrušenia objednávky. Zákazník je o zrušení objednávky informovaný na emailovú adresu odosielateľa (resp. objednávateľa).

4.6.2 Spôsob úhrady a platobné podmienky

Prepravu je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti v eurách

 • v hotovosti v librách

 • platba bankovým prevodom v eurách

Ceny má Prepravca určené v britských librách. Prepočet na inú peňažnú menu sa prepočíta podľa kurzu ECB (Európska centrálna banka) z predchádzajúceho dňa a celková suma môže byť navýšená o poplatok (2-10%) na pokrytie kurzových strát a rozdielov. Poplatok vypočíta Prepravca.

Pri všetkých spôsoboch platby musí byť cena prepravy uhradená vopred, ešte pred samotnou realizáciou sťahovania. Akonáhle je platba nevratnej zálohy prijatá Prepravcom, resp. pripísaná na bankový účet, vybraný termín sťahovania je rezervovaný.

V prípade situácie, že cena prepravy pred plánovanou nakládkou nie je uhradená a obdržíme platbu skôr od iného zákazníka na rovnaký/blízky termín, rezervácia termínu nakládky je platná pre zákazníka, ktorý uhradil platbu skôr.

4.7. Reklamačný poriadok a kompenzácie

Objednávateľ má právo reklamovať prípadnú stratu, poškodenie alebo meškanie sťahovania, a to písomnou formou na adresu sídla Prepravcu, najneskôr však do 14 dní od termínu doručenia sťahovania. Prepravca sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje neodkladne vyriešiť vzniknutú situáciu s posúdením korektnosti vykonaných úkonov v rámci prepravy a preverenia skutočného stavu.

K reklamácii je potrebné priložiť̌ doklady o rozsahu a finančnej výške škody.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné poškodenie, alebo doručenie neúplnej zásielky bolo riadne zaznačené do prepravného listu, prípadne aby bol spísaný škodový protokol priamo pri doručení vecí príjemcovi na miesto vykládky. Po odchode prepravcu z miesta vykládky a pokiaľ̌ nepríde v jeho prítomnosti k zaznamenaniu poškodenej, prípadne neúplnej zásielky do prepravného listu, prípadne nebude spísaný škodový protokol, bude reklamácia zamietnutá z dôvodu nepreukázania škody.

Pokiaľ bude pri doručení sťahovania zistené poškodenie obsahu zásielky, objednávateľ̌ je povinný zabezpečiť zachovanie zásielky a umožniť̌ obhliadku poškodenej zásielky pracovníkom Prepravcu.

Prepravca má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamácie na adresu sídla prepravcu. Vybavením reklamácie sa rozumie vydanie dokladu, resp. stanoviska o vybavení reklamácie a jeho odoslaním na poštovú alebo emailovú adresu objednávateľa.

V prípade, že objednávateľ nepredloží spolu s reklamáciou doklady o vzniku, rozsahu a finančnej výške škody, bude prepravcom vyzvaný na doplnenie týchto dokladov v lehote 10 dní. Doba, počas ktorej prepravca čaká na doplnenie týchto dokladov objednávateľom sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie prepravcom. Pokiaľ objednávateľ nepredloží v lehote do 10 dní požadované doklady, má prepravca právo zamietnuť̌ reklamáciu z dôvodu nepreukázania škody.

V prípade, že by sa reklamácia mala týkať tovaru obsahujúcej položky vylúčené z prepravy podľa týchto prepravných podmienok, bude takáto reklamácia prepravcom automaticky zamietnutá ako neopodstatnená.

Poistenie sťahovania je zahrnuté v cene prepravy. Výška poistnej sumy je 20 000€. Spoluúčať pri poistnej udalosti je 100€. Objednávateľ má právo si sťahované zvršky pripoistiť na vyššiu hodnotu, musí tak urobiť najneskôr pri objednávke, resp. pred vyzdvihnutím tovaru. Objednávateľ má právo si sťahované zvršky poistiť vo vlastnej réžii.

 

4.8. Záverečné ustanovenia:

Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prepravcom a objednávateľom – odosielateľom a príjemcom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito prepravnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia § 765 a nasl. upravujúcich zmluvný vzťah založený zmluvou o preprave nákladu.

Prepravca si vyhradzuje právo tieto prepravné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien, resp. zmien v podmienkach realizácii prepravy.

 

Prepravné podmienky sú platné s účinnosťou od 01.01.2023.

Okamihom keď objednávateľ na stránkach www.trago.sk klikne na odkaz „odoslať objednávku“, má sa za to, že objednávateľ je plnoletá a plne spôsobilá fyzická osoba, ktorá sa riadne oboznámila s prepravnými podmienkami, tieto si preštudovala, zobrala ich na vedomie a dobrovoľne sa rozhodla uzavrieť zmluvu s Prepravcom. Prepravné podmienky sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.