BREXIT

Tento článok bol vytvorený s pomocou zamestnancov finančnej správy SR a colného úradu v Banskej Bystrici

Od 1.1.2021 Veľká Británia už nie je členským štátom EÚ, čo má za následok zmenu podmienok prepravy či už medzi firmami alebo súkromnými osobami. Mnohí z Vás boli zvyknutí na veľmi jednoduchý systém prepravy, pri ktorom si stačilo prepravu objednať cez objednávkový formulár na web stránke. Následne sme zásielku vyzdvihli u odosielateľa a o pár dní sme zásielku doručili adresátovi. „Papierovačky“ spojené s prepravou tovaru spočívali v jednoduchom vyplnení prepravného listu, z ktorého odosielateľ aj príjemca dostali kópiu + doklad o úhrade prepravy. Tento  nenáročný systém sa však skončil.

Dovoz a vývoz tovaru bude podliehať colnému konaniu, vrámci ktorého sa podáva colné vyhlásenie – exportné a importné. Súčasťou každého colného konania je tranzitný dokument. Pri akejkoľvek komunikácii hospodárskych subjektov (alebo FO) s colným orgánom – pri podaní colného vyhlásenia (vývoz, dovoz, tranzit) sa používa EORI číslo. Registrácia EORI čísla sa vybavuje elektronicky a jednorázovo. Registračný formulár je uvedený na webovom portáli finančnej správy SR. EORI číslo pre občanov ČR pre nepodnikajúce osoby požiadate na webstránke Celní Správy ČR.

Aby sme Vám prepravu uľahčili, tranzitný dokument a elektronické colné vyhlásenie, budeme na základe splnomocnenia podávať za Vás. Splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní je platné po dobu 10 rokov od jeho podpísania – ide o jednorázový úkon. Colné vyhlásenie v sebe zahŕňa podrobné informácie o tovare, potrebné k colnému konaniu. Tieto informácie získate z objednávky resp. faktúry alebo z iného dokladu o zásielke napr. údaje o odosielateľovi a príjemcovi, opis tovaru, cena za jednotlivé položky, celková cena za tovar, množstvo kusov a balení, dopravné náklady, a pod. a informácie, ktoré poskytujeme my ako prepravca. Z toho vyplýva, že vypracovanie colného vyhlásenia je o to zložitejšie a časovo náročnejšie čím viac položiek sa v zásielke nachádza – komplikované je to najmä pri malých zásielkách medzi súkromnými osobami, kde zásielka obsahuje veľké množstvo rôznych položiek. Jednoduchšie vypracovanie colného vyhlásenia je napríklad pri sťahovaní osobných vecí, preprave zvierat či preprave automobilu. Pri podaní colného vyhlásenia je potrebná zručnosť a odborná znalosť colného deklaranta so systémami a softvérom finančnej správy. Dohoda o obchode a spolupráci, ktorú spoločne uzatvorili EÚ a GB spočíva v oslobodení od platby cla pri akejkoľvek hodnote tovaru, pokiaľ vie osoba resp. firma predložiť doklad o pôvode tovaru (krajina, kde bol tovar vyrobený). Avšak, neznamená to voľný pohyb tovaru tak ako tomu bolo doteraz.

Súčasťou colného konania je vymeranie cla a vyrúbenie DPH (okrem tovaru oslobodeného od cla a DPH). Konkrétna výška cla závisí od zatriedenia tovaru do colného sadzobníka EÚ. Colné konanie zabezpečujeme MY na základe splnomocnenia na priame zastupovanie.

DPH – základná sadzba dane pri väčšine tovaru je 20% zo základu dane (hodnoty tovaru).

Informatívny vzorec výpočtu cla a DPH:

CLO = (tovar + doprava mimo EU + poistenie) x sadzba cla

DPH = (CLO + tovar + doprava v EU) x 20%

Tovar dovážaný do Európskej únie je možné oslobodiť od platenia cla a DPH v niekoľkých prípadoch, medzi ktoré patrí napr.:
– osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine na územie Únie,
– tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva (dary do hodnoty 1 000 eur),
– osobný majetok nadobudnutý dedením,
– výbava, študijné potreby a vybavenie domácnosti žiakov a študentov,
– zásielky nepatrnej hodnoty (do 150 eur) – v tomto prípade sa platí DPH
– zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej (dary do 45 EUR) a iné.

Ako sme už spomínali v odsekoch vyššie, kompletné colné vyhlásenie (na slovenskej i anglickej strane) a tranzit urobíme za Vás. V prípade, že sa Vaše colné konanie predĺži, poskytneme Vám možnosť uskladniť Váš tovar v našom priestore na dočasné uskladnenie tovaru, ktorý je oficiálne schválený colným orgánom SR.

FAQ: 

Kto môže používať formulár CN22 resp. CN23 ?
– tieto formuláre slúžia výhradne pre oficiálnych poštových doručovateľov, na Slovensku je to Slovenská pošta a vo Veľkej Británii je to Royal Mail
Čo je to EORI číslo ?
– slúži ako identifikátor subjektu (osoby) pre komunikáciu s colnými orgánmi
– EORI číslo musí mať pridelená každá fyzická a právnická osoba, ktorá využíva služby kuriérskych/prepravných spoločností na prepravu tovaru z/do Veľkej Británie
– o EORI číslo musí požiadať osoba na slovenskej strane, ide o jednorazový úkon – žiadosť pre fyzické osoby TU
Môže sa z/do Veľkej Británie posielať elektronika (domáce spotrebiče) ?
– áno, naďalej sa môže posielať bez obmedzení
Kedy sa vyžaduje Splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní ?
– ide o jednorazový úkon, splnomocnenie sa vypíše len pri prvom použití našich služieb
– platnosť splnomocnenia je 10 rokov a vyplňuje ho osoba na slovenskej strane
– so splnomocnením za Vás vybavíme všetky byrokratické úkony spojené s preclením tovaru (preclenie tovaru neznamená automaticky platenie cla)

 

V nasledujúcich častiach Vám priblížime systém fungovania „po novom“.  Konkretizujeme si najmä prepravu tovaru (balíkov) – obchodný a neobchodný charakter a sťahovanie osobných vecí.

PREPRAVA TOVARU (BALÍKOV) MEDZI FYZICKÝMI OSOBAMI (neobchodný charakter)

Pod týmto pojmom rozumieme zasielanie tovaru napríklad medzi dvomi rodinnými príslušníkmi alebo známymi (C2C), kde je tovar určený len na osobné použitie, je zasielaný príležitostne a odosielateľ ho zasiela bezodplatne (príjemca za tovar neplatí). Pri nekomerčnej preprave požadujeme od zákazníka podrobný zoznam tovaru a jeho hodnotu – hodnota musí byť napísaná pri každej položke. Na konci zoznamu musí byť spísaná celková hodnota tovaru, počet položiek, počet balíkov a odhadovaná celková hmotnosť. Dokument je nutné poslať najneskôr 5 dní pred začiatkom zberu tovaru (balíkov) v elektronickej podobe (napr.: dokument Word, PDF a i.) na emailovú adresu.

Zásielka od jednej fyzickej osoby druhej fyzickej osobe do 45 EUR zasielaná medzi fyzickými osobami, ktorá je príležitostnej povahy a zasielaná bezodplatne (dar), ktorej obsah nie je určený na ďalší predaj. Pri tejto povahe zásielky neplatíte žiadne clo ani DPH, iba poplatok za colnú deklaráciu.
Zásielka od jednej fyzickej osoby druhej fyzickej osobe do 150 EUR zasielaná medzi fyzickými osobami, ktorá je príležitostnej povahy a zasielaná bezodplatne (dar), ktorej obsah nie je určený na ďalší predaj. Pri tejto povahe zásielky neplatíte žiadne clo, platíte iba DPH a poplatok za colnú deklaráciu.
Zásielka s hodnotou od 151 EUR do 700 EUR posielaná medzi fyzickými osobami, ktorej veci nie sú určené na ďalší predaj. Pri tejto povahe zásielky sa platí 2,5% clo (okrem tovaru pri ktorom je v colnom sadzobníku uvedené „bez cla“) + DPH + poplatok za colnú deklaráciu.
Zásielka s hodnotou od 701 EUR a viac sa platí sadzba cla uvedená v colnom sadzobníku + DPH + poplatok za colnú deklaráciu.

TIP: Hodnotu tovaru (balíka), ktorý nie je nový, zvoľte podľa Vášho uváženia. Hodnota tovaru na colné účely nemôže byť nulová.

Postup pri preprave tovaru (balíkov) neobchodný charakter:
– vyplnenie objednávkového formulára na web stránke (záväzná objednávka)
– pri potvrdení objednávky Vám zašleme splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní (jednorazový úkon na 10 rokov – vypĺňa osoba na Slovensku)
– následne si požiadate o pridelenie EORI čísla TU (jednorazový úkon – žiadosť vypĺňa len osoba na Slovensku)
– najneskôr 5 dní pred začiatkom zberu tovaru nám obratom zašlete na email zoznam tovaru + ak posielate cez nás prvý krát vyplnené a podpísané splnomocnenie a EORI číslo
– šofér pri nakládke tovaru s Vami spíše prepravný list, vypočíta cenu za prepravu a colný dlh
– colný dlh môžete uhradiť pri nakládke alebo pri doručení tovaru v hotovosti priamo šoférovi

Pri opätovnom využití našich služieb bude potrebné vyplniť už len objednávkový formulár a zaslať nám zoznam tovaru. Splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní a EORI číslo si preto uschovajte.

PREPRAVA MEDZI FIRMAMI ALEBO MEDZI FYZICKOU OSOBOU A FIRMOU (obchodný charakter)

Pod týmto pojmom rozumieme prepravu tovaru medzi firmami navzájom (B2B, B2C, C2C s platbou za tovar), prepravu tovaru v prípade kedy si fyzická osoba objedná/kúpi tovar priamo od firmy alebo súkromnej osoby (napríklad eBay). Pri komerčnej preprave tovaru sa môžete vyhnúť plateniu cla, ak viete predložiť doklad o pôvode tovaru (vyrobené v GB resp. v EÚ). Potvrdenie o pôvode tovaru v obidvoch smeroch sa vyhotovuje vo forme faktúry alebo v akomkoľvek inom dokumente ktorý opisuje výrobok dostatočne. V prípade, ak neviete predložiť doklad o pôvode tovaru, sadzba cla bude určená na základe colného sadzobníka.

Pri kúpe tovaru je nutné predajcu požiadať o vystavenie faktúry bez DPH, keďže tovar bude určený na export. V tomto prípade sa DPH uhradí len pri doručení tovaru v krajine určenia.

V obchodnej faktúre musí byť uvedené EORI číslo odosielateľa aj prijímateľa.

Zásielka nepatrnej hodnoty do 150 EUR zásielka medzi fyzickými osobami alebo firmami, pri ktorej dochádza k platbe za tovar. Pri tejto povahe zásielky neplatíte žiadne clo, platíte iba DPH a poplatok za colnú deklaráciu.
Zásielka nad 150 EUR sa platí sadzba cla uvedená v colnom sadzobníku + DPH + poplatok za colnú deklaráciu.

Postup pri preprave tovaru (balíkov) obchodný charakter:

  • pred kúpou tovaru je potrebné požiadať si o EORI číslo TU, ktoré bude súčasťou obchodnej faktúry (ak ste firma registrovaná v GB, EORI získate TU)
  • vyplnenie objednávkového formulára na web stránke (záväzná objednávka)
  • pri potvrdení objednávky Vám zašleme splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní (jednorazový úkon na 10 rokov – vypĺňa firma/osoba na Slovensku)
  • obratom nám na email zašlete vyplnené a podpísané splnomocnenie a obchodnú faktúru
  • šofér pri nakládke tovaru vypíše CMR list
  • pri doručení tovaru nám uhradí príjemca colný dlh

Pri opätovnom využití našich služieb bude potrebné vyplniť už len objednávkový formulár a zaslať nám obchodnú faktúru. Splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní a EORI číslo si preto uschovajte.

SŤAHOVANIE osobných vecí

Sťahujete sa len párkrát za život. Táto životná udalosť patrí k fyzicky aj psychicky náročným úkonom a je skúškou trpezlivosti. O to viac je náročnejšia ak sa sťahujete z/do tzv. tretích krajín, medzi ktoré od 1.1.2021 patrí aj Veľká Británia.

Prepravu osobných vecí fyzických osôb (sťahované zvršky) z/do GB realizujeme osobne s našimi dodávkovými vozidlami. Vaše osobné veci ostávajú po celý čas v tom istom vozidle od okamihu naloženia až po ich doručenie. Aby sme Vám sťahovanie čo najviac uľahčili, administratívu vo forme colného konania vybavíme za Vás. Od Vás budeme potrebovať doložiť dokumenty, ktoré sú potrebné pre úspešné vypracovanie colného vyhlásenia (export a import). Zoznam dokumentov, ktoré budete predkladať nám resp. colnému orgánu sa líši v závislosti od toho, či si budete uplatňovať výnimku z platenia cla a DPH ale aj od Vašej konkrétnej životnej situácie. Každé sťahovanie je však špecifické a preto odporúčame dôsledné naplánovanie v dostatočnom predstihu.

V smere GB-SK pri uplatnení oslobodenia od cla a DPH je potrebné colnému orgánu v SR vydokladovať vo všeobecnosti ukončenie Vášho pobytu v GB a to, že ste tam žili viac ako 12 mesiacov.

Podmienky uvedené v článku 3-11 nariadenia 1186/2009 ustanovujúce systém EÚ pre oslobodenie od cla a DPH sú nasledovné:

– tovar bol vo vlastníctve dotknutej osoby a v prípade nekonzumovateľného tovaru ho používala v mieste svojho bývalého obvyklého pobytu najmenej 6 mesiacov pred dátumom, keď prestala mať bydlisko v tretej krajine odoslania;
– v novom bydlisku bude používaný na ten istý účel;
– bydlisko sa nachádzalo mimo colného územia EÚ nepretržite najmenej 12 mesiacov;
– osobný majetok bol prepustený do voľného obehu do 12 mesiacov odo dňa zriadenia bydliska na colnom území EÚ;
12 mesiacov odo dňa prepustenia voľného obehu nesmie byť osobný majetok, ktorý bol oslobodený od cla, požičaný, daný ako zábezpeka, prenajatý alebo prevedený, či už za odplatu alebo bezplatne;
– oslobodenie od cla sa môže udeliť na osobný majetok prepustený do voľného obehu predtým, ako si dotknutá osoba zriadi svoje bydlisko na colnom území EÚ za predpokladu:

  • že sa zaviaže zriadiť si svoje bydlisko na colnom území EÚ do 6 mesiacov;
  • zaplatí zábezpeku, ktorej formu a výšku určia príslušné orgány, (uvedená záruka bude vrátená po zriadení bydliska)

Oslobodenie sa nesmie udeliť pre:
– alkoholické výrobky
– tabak alebo tabakové výrobky
– obchodné dopravné prostriedky
– predmety na použitie pri výkone živnosti alebo povolania, iné ako prenosné nástroje pre úžitkové umenie alebo slobodného povolania

Pri rezervovaní prepravy Vám poskytneme kompletné poradenstvo ohľadom dokumentov a samotnej prepravy. Pošleme Vám dokument, v ktorom budú v bodoch detailne spísané všetky potrebné dokumenty k bezproblémovému colnému konaniu. Zodpovieme všetky Vaše otázky.
Pri sťahovaní poskytujeme priame zastupovanie v colnom konaní a vybavíme kompletné colné odbavenie (GB Export, EU Import, T1). Vašou jedinou úlohou je, aby ste nám odovzdali všetky potrebné dokumenty k preprave. Pokiaľ sa sťahujete v smere GB-EU a požiadate si o oslobodenie z platenia cla a DPH, je nutné predložiť nasledujúce dokumenty:
1. potvrdenie o pobyte v SR/ČR (kópia OP z obidvoch strán)
2. registrácia pre EORI číslo na SK/CZ
3. zoznam tovaru (predlohu pre zoznam Vám pošleme)
4. čestné prehlásenie o pobyte v GB v trvaní viac ako 12 mesiacov a vlastníctvom majetku viac ako 6 mesiacov (dokument Vám pošleme)
5. potvrdenie o začatí a ukončení zamestnania (stačí potvrdenie od zamestnávateľa)
6. potvrdenie o začatí a ukončení nájmu (stačí potvrdenie od landlorda/agentúry)

V prípade ak nemáte k dispozícii potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie o nájme, prípadne OP, je možné predložiť alternatívne dôkazy. Spoločnými silami vieme nájsť vhodné alternatívy dokumentov.

Sťahovanie v smere do GB je oveľa jednoduchšie. Pre oslobodenie z platenia cla a DPH stačí splniť nasledovné podmienky:
1. registrácia pre EORI číslo na SK/CZ
2. vyplnený formulár ToR1
3. zoznam tovaru (predlohu pre zoznam Vám pošleme)

Ak potrebujete uskladniť Vaše veci, vieme Vám ponúknuť náš skladový priestor v Banskej Bystrici alebo v Londýne.

Postup pri sťahovaní osobných vecí:

– pred objednaním prepravy Vám poskytneme základné údaje a poradíme Vám vo všeobecnosti aké dokumenty budete potrebovať pri sťahovaní
– vyplnenie objednávkového formulára na web stránke (záväzná objednávka),
– úhrada nevratnej zálohovej platby 200GBP/240EUR (v smere do GB 150GBP/180EUR)
– následne si požiadate o pridelenie EORI čísla TU (jednorazový úkon – žiadosť vypĺňa len osoba ktorá sa sťahuje)
– po potvrdení objednávky Vám zašleme splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní, pošleme tiež podrobný súhrn informácií, ktoré je nutné dodržať pre úspešné vybavenie colných formalít
– tesne pre nakládkou nám musíte poslať zoznam tovaru v anglickom a slovenskom jazyku spolu s ďalšími dokumentmi, ktoré sú Vám upresnené po potvrdení objednávky
– šofér pri nakládke tovaru vypíše CMR list a prevezme Vaše dokumenty
– doručenie (po úspešnom predložení a akceptovaní dokumentov colnému orgánu)