SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v súlade s § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Vážená dotknutá osoba,

nakoľko v súvislosti s poskytovaním služieb dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a Vami poskytnuté údaje sú dôverné a všetci naši pracovníci sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti. Za týmto účelom máme prijaté bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno:                                                      TRAGO s.r.o.
Sídlo:                                                                          Tulská 3497/6, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO:                                                                            51 157 985
Zápis:                                                                         Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 41876/S
Telefónne číslo:                                                        +421911545001
E-mail:                                                                        info@trago.sk
Zodpovedná osoba:                                                   Nie je určená

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Účelom spracúvania Vašim osobných údajov je poskytnúť Vám kvalitnú službu, ktorej súčasťou je najmä preprava Vašej zásielky alebo obstaranie prepravy Vašej zásielky.
  2. Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s poskytnutím služby.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne poskytnutie služby na základe zmluvy o preprave alebo zasielateľskej zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona).
  2. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (§13 ods. 1 písm. c) Zákona). Ide najmä o:
    – zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon);
    – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
    – vykonávacie predpisy vyššie uvedených zákonov.

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvané osobné údaje majú povahu tzv. bežných osobných údajov.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:

– Adresát zásielky;
– V prípade zabezpečenia prepravy prostredníctvom tretej osoby, táto tretia osoba;
– Orgány tretej krajiny, ktorým sú poskytované údaje v súvislosti s prepravou zásielky, napríklad colné orgány.

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP):

– Adresát zásielky;
– Orgány členského štátu, ktorým sú poskytované údaje v súvislosti s prepravou zásielky, napríklad colné orgány,
– Externá firma poskytujúca pre nás IT servis/údržbu (len formou nahliadnutia),
– V prípade zabezpečenia prepravy prostredníctvom tretej osoby, táto tretia osoba;

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná
Slovenská informačná služba na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu,
– Finančnej spravodajskej jednotke za účelom ohlasovania neobvyklej obchodnej operácie a za účelom plnenia príslušných zákonných povinností,
– Súdy a orgány činné v trestnom konaní (napr. v prípade súdneho konania, priestupku/trestného činu),
– Rôzne orgány štátnej správy v prípade zákonnej povinnosti poskytovať im súčinnosť alebo v súvislosti s poskytovaním služieb (ministerstvá a ústredné orgány št. správy),
– Rôzne orgány územnej samosprávy v prípade zákonnej povinnosti poskytovať im súčinnosť alebo v súvislosti s poskytovaním služieb (napr. Okresné úrady a ich odbory, ako napr. odbor živnostenského podnikania a iné),
– Štátne a iné kontrolné orgány alebo úrady k nahliadnutiu za účelom kontroly.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Áno v prípade, ak je zásielka prepravovaná do zahraničia.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákaznícky spis je uchovávaný až do uplynutia retenčnej lehoty, ktorá je 10 rokov. Doba uchovávania dokumentov obsahujúcich osobné údaje v zmysle Zákona AML je 5 rokov.

SÚBORY COOKIES

Cookies si možno predstaviť ako malé súbory, ktoré sa uložia na váš počítač alebo mobilné zariadenie v prípade, že tak určí webová stránka, ktorú navštívite. Tieto súbory obsahujú informácie o tom, z ktorej webovej stránky pochádzajú, ako dlho majú byť uložené na vašom zariadení a taktiež uchovávajú nejakú hodnotu, napríklad zvolený jazyk stránky. Súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač.

Súbory cookies používané na našej webovej stránke slúžia pre jej funkčnosť. Jedná sa o tzv. základné funkčné cookies, bez ktorých by naša webová stránka nevedela riadne fungovať. Nepoužívame súbory cookies, ktoré by sledovali Vašu aktivitu na internete za účelom marketingu, alebo súbory cookies, ktoré by sledovali Vašu aktivitu na našej webovej stránke pre iný účel ako základná funkčnosť našej stránky.

Pre používanie našej stránky musíte vopred vysloviť súhlas s používaním  súborov cookies, resp. so spracúvaním údajov, ktoré prostredníctvom nich získame. Tento súhlas je nevyhnutný, nakoľko bez súborov cookies, ktoré používame a údajov, ktoré vďaka nim získame, naša webová stránka nevie správne fungovať.

Súbory cookies, ktoré naša webová stránka nainštalovala do Vášho zariadenia viete vymazať v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Vymazaním súborov cookies dôjde efektívne k odvolaniu súhlasu s ich používaním.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl. 13 – 21 GDPR (§ 19 – 27 Zákona) máte ako dotknutá osoba:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl. 15 GDPR),
– právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR),
– právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl. 17 GDPR,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 18 GDPR,
– právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR,
– právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 GDPR,
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Svoje práva môžete uplatniť písomne alebo e-mailom na kontaktných údajoch prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE

– požiadavkou, ktorá je potrebná na to, aby sme Vám mohli poskytnúť kvalitnú službu,

– tiež zákonnou požiadavkou pre plnenie zákonných povinností voči rôznym inštitúciám a štátnym orgánom.

Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že Vám nebudeme môcť poskytnúť riadnu službu. Iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

ZDROJ, Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ spracúva údaje, ktoré mu poskytne alebo sprístupní zákazník, pre ktorého poskytuje služby. Prevádzkovateľ pri výkone svojej činnosti môže v priebehu identifikačného procesu používať aj osobné údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Rovnako vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle čl. 13 – 21 GDPR, a potvrdzujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie o právach a podmienkach spracúvania mojich osobných údajov podľa čl. 13 GDPR.

Zároveň beriem na vedomie, že bližšie informácie týkajúce sa práv a podmienok spracúvania osobných údajov môžem získať v kancelárií Prevádzkovateľa.